Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
167 041 € 16 950 € 23 395 € 15 110 € 17 925 € 49 659 € 17 607 € 16 635 € 4 703 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
-5 128 € -5 596 € 5 596 € 2 150 € 2 500 € 1 210 € 1 210 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
-5 596€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
-5 128 € -5 596 € 11 192 € 2 150 € 2 500 € 1 210 € 1 210 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-5 128€ -5 596€ 5 596€ 2 150€ 2 500€ 1 210€ 1 210€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 596€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
172 169 € 22 546 € 17 799 € 12 960 € 15 425 € 49 659 € 16 397 € 15 425 € 4 703 €
015
B.I.
Zásoby
2 450€ 5 482€ 4 241€ 5 420€ 4 241€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
158 585 € 61 775 € 428 € 1 674 € 7 421 € 26 533 € 6 565 € 7 421 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
158 374€ 61 513€ 428€ 1 674€ 8 766€ 26 533€ 7 823€ 8 766€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
211€ 262€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-1 345€ -1 258€ -1 345€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 584 € -39 229 € 14 921 € 5 804 € 3 763 € 23 126 € 4 412 € 3 763 € 4 703 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 584€ -39 229€ 14 921€ 5 804€ 3 763€ 23 126€ 4 412€ 3 763€ 4 703€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
167 041 € 16 950 € 23 395 € 15 110 € 17 925 € 49 659 € 17 607 € 16 635 € 4 703 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
110 901 € 307 € 17 476 € 13 477 € 8 355 € -13 133 € 7 326 € 7 065 € 4 703 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 211€ 625€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
104 650€ -4 925€ 10 729€ -297€ -20 343€ 0€ -297€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 251 € 232 € 1 747 € 3 266 € 3 027 € 2 210 € 2 326 € 2 362 € -297 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
56 140 € 16 643 € 5 919 € 1 633 € 9 570 € 62 792 € 10 281 € 9 570 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
6€ 3€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
49 252 € 12 349 € 5 919 € 1 633 € 9 570 € 62 792 € 10 281 € 9 570 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
41 397€ 4 540€ 5 919€ 11 065€ 55 148€ 8 698€ 11 065€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
445€ 63€ 342€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 410€ 7 746€ 1 291€ 1 226€ 7 610€ 1 583€ 1 226€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-2 721€ 34€ 0€ -2 721€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 882€ 4 291€