Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nazine s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 493 116 € 3 339 450 € 1 807 621 € 676 480 € 534 097 € 381 232 € 123 036 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
112 041 € 1 602 676 € 822 339 € 146 500 € 3 524 € 6 012 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
112 041 € 1 602 676 € 822 339 € 146 500 € 3 524 € 6 012 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 441€ 1 594 076€ 821 739€ 146 500€ 3 524€ 6 012€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 600€ 8 600€ 600€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 281 294 € 1 641 864 € 893 883 € 527 975 € 520 469 € 366 198 € 117 493 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 247 € 9 900 €
035
B.I.1
Materiál
1 247€ 9 900€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 161 980 € 1 559 687 € 859 217 € 499 338 € 515 796 € 332 522 € 106 147 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
939 927 € 1 073 471 € 637 658 € 253 275 € 454 651 € 289 472 € 2 201 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
360 855€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
939 927€ 1 073 471€ 637 658€ 253 275€ 93 796€ 289 472€ 2 201€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
94 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 565€ 40 881€ 50 625€ 28 618€ 2 677€ 386€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
202 488€ 445 335€ 170 934€ 217 445€ 61 145€ 40 373€ 9 560€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
119 314 € 82 177 € 34 666 € 28 637 € 3 426 € 23 776 € 11 346 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 947€ 9 370€ 34 035€ 22 526€ 2 829€ 3 889€ 470€
073
B.V.2.
Účty v bankách
117 367€ 72 807€ 631€ 6 111€ 597€ 19 887€ 10 876€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
99 781 € 94 910 € 91 399 € 2 005 € 10 104 € 9 022 € 5 543 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
99 781€ 94 910€ 91 399€ 2 005€ 10 104€ 9 022€ 5 543€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 493 116 € 3 339 450 € 1 807 621 € 676 480 € 534 097 € 381 232 € 123 036 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
288 936 € 465 247 € 368 141 € 109 111 € 105 300 € 69 797 € 87 637 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 104 000 € 104 000 € 104 000 € 104 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 104 000€ 104 000€ 104 000€ 104 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 342 € 3 342 € 190 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 342€ 3 342€ 190€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
161 905 € 64 799 € 4 921 € 1 300 € -34 203 € -16 363 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
196 108€ 99 002€ 39 124€ 35 503€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-34 203€ -34 203€ -34 203€ -34 203€ -34 203€ -16 363€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-176 311 € 97 106 € 63 030 € 3 811 € 35 503 € -17 840 € -16 363 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 204 180 € 2 874 203 € 1 439 480 € 567 369 € 428 797 € 311 435 € 35 399 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 552 € 36 803 € 418 592 € 105 573 € 3 517 € 2 213 € 1 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
30 603€ 413 128€ 100 980€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 552€ 6 200€ 5 464€ 4 593€ 3 517€ 2 213€ 1€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 104 988 € 2 729 009 € 914 374 € 455 451 € 394 561 € 282 768 € 35 398 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
908 430 € 1 109 547 € 619 136 € 385 363 € 307 193 € 173 775 € 23 963 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
291 688€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
908 430€ 1 109 547€ 619 136€ 385 363€ 15 505€ 173 775€ 23 963€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 509€ 8 410€ 15 336€ 15 857€ 39 852€ 75 677€ 9 275€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 061€ 15 598€ 23 813€ 29 874€ 11 332€ 23 868€ 1 167€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 401€ 34 903€ 3 426€ 20 084€ 34 450€ 7 532€ 993€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
141 587€ 1 560 551€ 252 663€ 4 273€ 1 734€ 1 916€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 241 € 8 153 € 11 089 € 6 345 € 20 460 € 26 454 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 241€ 8 153€ 11 089€ 6 345€ 20 460€ 26 454€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
88 399€ 100 238€ 95 425€ 10 259€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé