Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
239 163 682 € 182 764 802 € 149 714 843 € 100 264 079 € 47 009 999 € 4 832 947 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
176 474 179 € 133 405 600 € 105 045 604 € 69 657 026 € 36 067 836 € 3 633 637 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
25 143 € 39 230 € 31 823 € 43 608 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 491€ 27 204€ 31 823€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
7 652€ 12 026€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 43 608€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
176 449 036 € 133 366 370 € 105 013 781 € 69 613 418 € 36 067 836 € 3 633 637 €
012
A.II.1
Pozemky
2 609 673€ 2 594 971€ 2 484 446€ 2 484 446€ 2 484 446€ 2 482 277€
013
A.II.2
Stavby
38 276 623€ 40 110 726€ 19 194 574€ 19 488 656€ 18 304 550€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 236 387€ 67 457 580€ 48 788 125€ 36 515 973€ 3 231 901€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 081 348€ 5 175 823€ 3 525 151€ 2 208 430€ 1 369 372€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 015 400€ 11 819 126€ 27 522 185€ 8 021 063€ 4 703 002€ 707 120€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 229 605€ 6 208 144€ 3 499 300€ 894 850€ 5 974 565€ 444 240€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
62 144 630 € 48 861 679 € 41 504 467 € 29 841 148 € 10 158 716 € 1 199 228 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 169 799 € 11 210 336 € 8 916 042 € 6 165 120 € 293 020 €
035
B.I.1
Materiál
11 664 663€ 7 749 462€ 6 922 434€ 4 427 766€ 273 072€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
810 826€ 657 283€ 466 736€ 409 644€ 17 940€
037
B.I.3
Výrobky
3 667 660€ 2 773 741€ 1 523 976€ 1 327 710€ 2 008€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 650€ 29 850€ 2 896€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
301 169 € 1 802 324 € 943 167 € 120 901 € 108 545 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
301 169€ 1 802 324€ 943 167€ 120 901€ 108 545€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
42 356 429 € 33 504 159 € 31 017 395 € 21 304 813 € 6 102 367 € 145 146 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
40 439 992 € 30 699 454 € 30 009 036 € 19 791 275 € 4 708 442 € 1 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
18 659 297€ 15 072 486€ 18 849 121€ 7 294 034€ 4 302 654€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 780 695€ 15 626 968€ 11 159 915€ 12 497 241€ 405 788€ 1 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
273 948€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 824 010€ 2 329 939€ 972 355€ 1 512 110€ 602 653€ 144 146€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
92 427€ 200 818€ 36 004€ 1 428€ 791 272€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 317 233 € 2 344 860 € 627 863 € 2 371 215 € 3 642 428 € 945 537 €
072
B.V.1.
Peniaze
94€ 747€ 846€ 440€ 421€ 417€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 317 139€ 2 344 113€ 627 017€ 2 370 775€ 3 642 007€ 945 120€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
544 873 € 497 523 € 3 164 772 € 765 905 € 783 447 € 82 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
544 873€ 497 523€ 17 568€ 7 730€ 82€ 82€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 147 204€ 758 175€ 783 365€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
239 163 682 € 182 764 802 € 149 714 843 € 100 264 079 € 47 009 999 € 4 832 947 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
43 042 556 € 37 844 842 € 35 253 491 € 31 062 026 € -459 401 € -414 419 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
416 675 € 286 895 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
416 675€ 286 895€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 263 € -4 263 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 263€ -4 263€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 432 430 € 4 966 597 € 1 062 026 € -484 401 € -439 419 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 432 430€ 4 966 597€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
1 062 026€ -484 401€ -439 419€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 197 714 € 2 595 613 € 4 191 465 € 1 546 427 € -44 982 € -439 419 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
190 742 436 € 140 133 941 € 109 203 245 € 68 434 708 € 47 469 400 € 5 247 366 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 472 € 33 591 € 12 406 € 40 063 € 7 617 € 114 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 472€ 33 591€ 12 406€ 15 323€ 7 617€ 114€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
24 740€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 393 398 € 2 479 628 € 6 605 996 € 77 821 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 393 398€ 2 479 628€ 6 605 996€ 77 821€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
185 274 273 € 135 580 713 € 101 497 367 € 67 715 975 € 47 171 986 € 5 241 851 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
45 063 450 € 31 794 712 € 14 717 068 € 20 418 723 € 7 255 601 € 206 865 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 708 062€ 14 209 591€ 631 331€ 7 593 040€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
35 355 388€ 17 585 121€ 14 085 737€ 12 825 683€ 7 255 601€ 206 865€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
137 900 000€ 101 000 000€ 85 500 000€ 46 300 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
39 631 029€ 5 025 993€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 152 251€ 822 327€ 631 937€ 509 373€ 151 634€ 4 279€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
756 565€ 529 557€ 421 651€ 329 611€ 91 378€ 2 742€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
348 923€ 1 344 285€ 147 117€ 97 864€ 36 359€ 1 972€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
4 263€ 4 263€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48 821€ 85 569€ 79 594€ 60 404€ 5 985€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 051 293 € 2 040 009 € 1 087 476 € 600 849 € 289 797 € 5 401 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
556 867€ 560 068€ 327 233€ 237 703€ 63 241€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 494 426€ 1 479 941€ 760 243€ 363 146€ 226 556€ 5 401€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 378 690 € 4 786 019 € 5 258 107 € 767 345 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 802 264€ 4 349 833€ 4 772 870€ 760 673€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
576 426€ 436 186€ 485 237€ 6 672€