Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
210 521 758€ 171 919 957€ 131 014 147€ 45 464 824€ 108 498€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
221 116 334 € 187 921 112 € 133 028 326 € 55 948 704 € 5 176 277 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 142 788€ 1 282 746€ 3 391 204€ 3 517 900€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
196 691 671€ 161 865 194€ 117 622 927€ 41 942 097€ 108 498€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 687 299€ 8 772 017€ 10 000 016€ 4 827€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 048 926€ 1 442 700€ 252 873€ 1 736 291€ 21 953€
07
V.
Aktivácia
1 248 268€ 533 196€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
55 889€ 33 734€ 30 619€ 17 049€ 11 411€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 241 493€ 13 991 525€ 1 730 687€ 8 730 540€ 5 034 415€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
212 781 917 € 183 974 182 € 128 675 096 € 53 580 561 € 5 060 933 € 517 073 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 051 029€ 1 713 772€ 3 671 649€ 3 430 345€ 778 210€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
134 491 312€ 109 655 400€ 79 257 607€ 31 995 204€ 744 440€ 5 422€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
30 952 747€ 33 117 116€ 12 299 538€ 4 501 981€ 1 246 468€ 480 709€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 139 083 € 18 506 765 € 14 262 649 € 8 358 196 € 1 907 073 € 25 858 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 983 151€ 13 369 046€ 10 315 495€ 6 055 802€ 1 410 264€ 19 191€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 457 077€ 4 505 682€ 3 469 453€ 2 016 519€ 443 604€ 6 436€
19
E.4.
Sociálne náklady
698 855€ 632 037€ 477 701€ 285 875€ 53 205€ 231€
20
F.
Dane a poplatky
183 505€ 94 837€ 93 950€ 75 676€ 77 768€ 1 557€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 918 908€ 13 248 795€ 8 604 027€ 4 639 647€ 250 497€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 918 908€ 13 248 795€ 8 604 027€ 4 639 647€ 250 497€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 460€ 938€ 11 411€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
189 306€ 88 292€ 372€ 15 635€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 829 567€ 7 548 267€ 10 485 304€ 563 877€ 45 066€ 3 527€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 334 417 € 3 946 930 € 4 353 230 € 2 368 143 € 115 344 € -517 073 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 323 864 € 29 409 565 € 36 038 226 € 7 273 585 € -2 638 667 € -486 131 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
79 641 € 69 919 € 71 004 € 34 088 € 307 € 54 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 100 € 105 € 54 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
100€ 105€ 54€
42
XII.
Kurzové zisky
79 641€ 69 919€ 70 904€ 34 088€ 202€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 362 706 € 1 072 991 € 838 478 € 705 637 € 170 102 € 29 975 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 239 328 € 911 658 € 722 632 € 625 684 € 164 279 € 29 774 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 239 328€ 911 658€ 722 632€ 625 684€ 164 279€ 29 774€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
78 324€ 82 110€ 88 608€ 28 938€ 392€ 21€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
9 898€ -45 547€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 156€ 124 770€ 27 238€ 51 015€ 5 431€ 180€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 283 065 € -1 003 072 € -767 474 € -671 549 € -169 795 € -29 921 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 051 352 € 2 943 858 € 3 585 756 € 1 696 594 € -54 451 € -546 994 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 853 638 € 348 245 € -605 709 € 150 167 € -9 469 € -107 575 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
352 483€ 1 207 402€ 362 198€ 4 525€ 2 888€ 970€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 501 155€ -859 157€ -967 907€ 145 642€ -12 357€ -108 545€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 197 714 € 2 595 613 € 4 191 465 € 1 546 427 € -44 982 € -439 419 €