Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
47 282 € 55 311 € 35 392 € 21 968 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
30 737 € 20 937 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
5 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
25 737 € 20 937 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 737€ 20 937€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 545 € 34 374 € 35 392 € 21 968 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
5 465€ 25 265€ 34 416€ 20 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 292 € 4 629 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
296€ 2 955€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 996€ 1 674€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 788 € 4 480 € 976 € 1 968 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 788€ 4 480€ 976€ 1 968€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
47 282 € 55 311 € 35 392 € 21 968 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
36 534 € 28 746 € 25 869 € 12 701 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 385€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
23 247€ 20 369€ 7 316€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 787 € 2 877 € 13 168 € 7 701 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
10 748 € 26 565 € 9 523 € 9 267 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
8€ 1€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 187€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 251 € 9 026 € 7 124 € 6 860 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 781€ 3 000€ 4 688€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
98€ 142€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 153€ 103€ 4 124€ 2 172€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
25€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 186€ 8 928€ 1€ 9€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 303€ 2 398€ 2 398€ 2 398€