Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROLIGHT MOBIL s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
451 426 € 281 329 € 187 957 € 136 197 € 15 619 € 7 202 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
12 255 € 750 € 1 372 € 2 124 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
12 255 € 750 € 1 372 € 2 124 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 255€ 750€ 1 372€ 2 124€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
439 171 € 280 579 € 186 585 € 134 073 € 15 619 € 7 202 €
015
B.I.
Zásoby
48€ 65€ 6 387€ 6 722€ 5 769€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
74 645 € 59 039 € 78 491 € 66 817 € 2 290 € 2 200 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
56 925€ 52 222€ 78 491€ 62 575€ 2 200€ 2 200€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 903€ 4 242€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 817€ 6 817€ 90€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
364 478 € 221 475 € 101 707 € 60 534 € 7 560 € 5 002 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
364 478€ 221 475€ 101 707€ 60 534€ 7 560€ 5 002€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
451 426 € 281 329 € 187 957 € 136 197 € 15 619 € 7 202 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
182 473 € 153 789 € 63 504 € 14 266 € 6 108 € 6 573 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
148 289€ 58 004€ 9 266€ 1 108€ 1 573€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
28 684 € 90 285 € 49 238 € 8 158 € -465 € 1 573 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
268 953 € 127 540 € 124 453 € 121 931 € 9 511 € 629 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
10 782€ 27€ 10 248€ 9 407€ 5€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
115 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
140 772 € 125 638 € 113 970 € 112 480 € 9 356 € 629 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
63 817€ 27 918€ 12 719€ 23 993€ 7 331€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 155€ 8 577€ 7 185€ 6 413€ 1 262€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 224€ 15 154€ 2 491€ 531€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
69 800€ 81 919€ 78 912€ 79 583€ 232€ 149€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 399€ 1 859€ 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
16€ 235€ 44€