Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 637 590 € 8 664 294 € 7 745 702 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 900 248 € 1 884 107 € 27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 900 248 € 1 884 107 € 27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
012
A.II.1
Pozemky
535 511€
013
A.II.2
Stavby
1 199 485€ 1 753 592€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
111 329€ 130 515€ 27 128€ 16 266€ 8 611€ 4 632€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 923€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
29 091 779 € 6 802 148 € 7 718 574 € 3 030 242 € 1 240 026 € 44 312 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
242 €
032
B.I.1
Materiál
242€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
282 511 € 282 511 € 42 911 € 1 342 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
282 511€ 282 511€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
24 917 772 € 4 753 934 € 6 333 233 € 2 742 996 € 1 136 311 € 37 729 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 654 756€ 2 396 667€ 5 127 354€ 1 826 806€ 969 773€ 37 100€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 086€ 131 704€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 168 930€ 2 225 563€ 1 205 879€ 916 190€ 166 538€ 629€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 891 254 € 1 765 703 € 1 342 430 € 285 904 € 103 715 € 6 583 €
056
B.IV.1
Peniaze
28 365€ 17 261€ 1 342 430€ 285 904€ 103 715€ 6 583€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 862 889€ 1 748 442€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
-354 437 € -21 961 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 122€ 68 480€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-403 559€ -90 441€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 637 590 € 8 664 294 € 7 745 702 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
639 002 € 540 135 € 474 846 € 163 877 € -52 984 € -47 035 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
428 016 € 428 016 € -57 984 € -52 035 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
486 000€ 486 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 984€ -57 984€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
205 486 € 106 619 € 469 346 € 216 861 € -5 949 € -52 035 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
29 982 364 € 8 124 159 € 7 270 856 € 2 882 631 € 1 301 621 € 95 979 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
248 112 € 199 089 € 62 461 € 30 205 € 4 787 € 1 314 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
62 461€ 30 205€ 4 787€ 1 314€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
19 400€ 19 400€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
228 712€ 179 689€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
89 285 € 103 652 € 1 042 845 € 290 119 € 806 € 26 237 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 213€ 4 286€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
59 039€ 82 333€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
17 033€ 17 033€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
28 332 352 € 6 522 656 € 6 163 809 € 2 560 566 € 1 294 286 € 68 392 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 061 650€ 4 072 151€ 897 665€ 1 182 886€ 336 495€ 6 274€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
488€ 488€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 041 430€ 1 223 517€ 892 533€ 43 976€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 800€ 12 800€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
259 299€ 122 738€ 76 512€ 41 870€ 23 107€ 16 118€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
113 324€ 69 774€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
177 909€ 38 744€ 148 202€ 112 293€ 42 151€ 2 024€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 706 882€ 2 205 961€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€ 1 741€ 1 742€ 36€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 312 615 € 1 298 762 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 312 615€ 1 298 762€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
16 224 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 224€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé