Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 745 702 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
27 128 € 16 266 € 8 611 € 4 632 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 128€ 16 266€ 8 611€ 4 632€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 718 574 € 3 030 242 € 1 240 026 € 44 312 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
42 911€ 1 342€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 333 233 € 2 742 996 € 1 136 311 € 37 729 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 127 354€ 1 826 806€ 969 773€ 37 100€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 205 879€ 916 190€ 166 538€ 629€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 342 430 € 285 904 € 103 715 € 6 583 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 342 430€ 285 904€ 103 715€ 6 583€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 745 702 € 3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
474 846 € 163 877 € -52 984 € -47 035 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-57 984€ -52 035€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
469 346 € 216 861 € -5 949 € -52 035 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 270 856 € 2 882 631 € 1 301 621 € 95 979 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 042 845€ 290 119€ 806€ 26 237€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 163 809 € 2 560 566 € 1 294 286 € 68 392 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
897 665€ 1 182 886€ 336 495€ 6 274€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
76 512€ 41 870€ 23 107€ 16 118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
148 202€ 112 293€ 42 151€ 2 024€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 041 430€ 1 223 517€ 892 533€ 43 976€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
62 461€ 30 205€ 4 787€ 1 314€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€ 1 741€ 1 742€ 36€