Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 911 205€ 9 072 414€ 4 689 823€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 416 772 € 8 936 347 € 4 634 401 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
59 880€ 126 725€ 39 751€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 326 014€ 8 869 633€ 4 593 312€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 878€ -60 261€ 38€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 514 592 € 8 792 713 € 4 077 491 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
49 814€ 121 789€ 41 035€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
601 919€ 232 424€ 114 150€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 535 716€ 6 770 331€ 3 222 583€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 127 373 € 1 604 901 € 677 033 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 224 859€ 1 156 471€ 481 914€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
749 040€ 378 846€ 163 825€
19
E.4.
Sociálne náklady
153 474€ 69 584€ 31 294€
20
F.
Dane a poplatky
32 472€ 3 556€ 2 790€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
101 430€ 40 856€ 5 247€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
101 430€ 40 856€ 5 247€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 482€ 806€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
65 868€ 17 374€ 13 847€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-97 820 € 143 634 € 556 910 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 198 445 € 1 871 814 € 1 255 295 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
494 433 € 136 066 € 55 422 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
238 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
238€
42
XII.
Kurzové zisky
139 867€ 17 770€ 20 500€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
354 566€ 118 296€ 34 684€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
191 127 € 173 081 € 25 791 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 388 € 5 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 388€ 5 476€
52
O.
Kurzové straty
86 015€ 125 565€ 22 544€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83 724€ 42 040€ 3 247€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
303 306 € -37 015 € 29 631 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
205 486 € 106 619 € 586 541 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
156 593 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
139 560€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
17 033€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
205 486 € 106 619 € 429 948 €