Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
53 767 783 € 49 824 365 € 49 574 363 € 37 559 746 € 32 625 886 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 539 216 € 14 687 799 € 12 295 871 € 10 584 326 € 12 479 614 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
209 372 € 552 746 € 902 947 € 1 253 961 € 72 508 €
005
A.I.2
Software
41 328€ 48 615€ 62 728€ 77 655€ 42 429€
007
A.I.4
Goodwill
168 044€ 504 131€ 840 219€ 1 176 306€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
30 079€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
15 329 844 € 14 135 053 € 11 392 924 € 9 330 365 € 12 407 106 €
012
A.II.1
Pozemky
42 591€
013
A.II.2
Stavby
810 930€ 432 137€ 315 847€ 46 773€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 713 229€ 11 246 502€ 9 309 960€ 4 964 550€ 4 946 753€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
74 374€ 76 775€ 79 177€ 81 579€ 2 004€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 731 311€ 2 281 085€ 1 597 499€ 4 224 730€ 7 458 349€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
98 554€ 47 850€ 12 733€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 555 326 € 27 021 343 € 30 361 892 € 21 239 329 € 17 361 724 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
6 834 448 € 10 803 046 € 10 721 831 € 10 804 872 € 4 374 422 €
035
B.I.1
Materiál
3 431 681€ 5 581 978€ 3 111 777€ 2 715 635€ 3 194 575€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 332 689€ 3 929 120€ 6 672 447€ 7 071 961€ 498 830€
037
B.I.3
Výrobky
1 006 043€ 1 181 016€ 792 689€ 705 659€ 681 017€
039
B.I.5
Tovar
55 532€ 57 067€ 65 039€ 42 095€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
8 503€ 53 865€ 79 879€ 269 522€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
108 119 € 1 800 286 € 1 564 020 € 1 203 191 € 1 477 417 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
108 119 € 108 119 € 108 119 € 108 119 € 108 119 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
108 119€ 108 119€ 108 119€ 108 119€ 108 119€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 692 167€ 1 455 901€ 1 095 072€ 1 369 298€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
17 871 806 € 13 864 350 € 17 490 754 € 8 598 007 € 10 313 087 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
16 196 778 € 13 555 512 € 16 922 363 € 8 439 381 € 10 313 087 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 418 827€ 663 514€ 1 936 337€ 93 828€ 93 473€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 777 951€ 12 891 998€ 14 986 026€ 8 345 553€ 10 219 614€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 380€ 1 380€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 673 648€ 307 458€ 568 391€ 158 626€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
740 953 € 553 661 € 585 287 € 633 259 € 1 196 798 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 460€ 33 601€ 7 232€ 45 850€ 29 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
737 493€ 520 060€ 578 055€ 587 409€ 1 166 860€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
12 673 241 € 8 115 223 € 6 916 600 € 5 736 091 € 2 784 548 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 393 560€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
279 681€ 8 115 223€ 6 916 600€ 5 736 091€ 2 578 501€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
206 047€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
53 767 783 € 49 824 365 € 49 574 363 € 37 559 746 € 32 625 886 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 512 117 € 16 795 883 € 11 470 581 € 10 174 904 € 5 652 375 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
32 310 000 € 32 310 000 € 32 310 000 € 22 310 000 € 9 010 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
32 310 000€ 32 310 000€ 32 310 000€ 22 310 000€ 9 010 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
21 000 000€ 10 000 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-25 514 117 € -21 195 707 € -12 135 096 € -4 962 614 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-25 514 117€ -21 195 707€ -12 135 096€ -4 962 614€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-4 283 766 € -4 318 410 € -8 704 323 € -7 172 482 € -3 357 625 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 810 672 € 30 035 987 € 33 373 339 € 27 133 592 € 26 973 511 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
53 299 € 46 623 € 12 190 € 18 148 € 5 405 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
53 299€ 46 623€ 12 190€ 18 148€ 5 405€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
263 004 € 431 630 € 367 363 € 394 279 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
263 004€ 431 630€ 367 363€ 394 279€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
28 086 484 € 28 069 343 € 32 223 363 € 25 982 446 € 26 013 994 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
20 781 055 € 26 527 636 € 25 821 049 € 17 223 681 € 22 411 480 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 864 523€ 9 616 655€ 11 191 953€ 5 842 981€ 7 671 081€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
14 740 399€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 916 532€ 16 910 981€ 14 629 096€ 11 380 700€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 340 000€ 700 000€ 4 706 340€ 8 206 340€ 3 104 524€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
366 349€ 335 525€ 287 591€ 264 901€ 236 342€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
254 052€ 234 004€ 201 426€ 180 007€ 154 871€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
336 456€ 265 355€ 1 200 688€ 101 485€ 102 675€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 572€ 6 823€ 6 269€ 6 032€ 4 102€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 407 885 € 1 488 391 € 1 137 786 € 765 635 € 559 833 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
193 316€ 274 166€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 214 569€ 1 214 225€ 1 137 786€ 765 635€ 559 833€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
444 994 € 2 992 495 € 4 730 443 € 251 250 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
444 994€ 2 992 495€ 4 730 443€ 251 250€