Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
135 327 € 137 074 € 138 279 € 135 321 € 44 111 € 46 916 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
133 921 € 133 921 € 133 921 € 133 921 € 42 371 € 42 371 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
133 921 € 133 921 € 133 921 € 133 921 € 42 371 € 42 371 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
91 550€ 91 550€ 91 550€ 91 550€ 42 371€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 371€ 42 371€ 42 371€ 42 371€ 42 371€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 406 € 3 153 € 4 358 € 1 400 € 1 740 € 4 545 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
465 € 465 € 3 465 € 465 € 330 € 330 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
135€ 135€ 135€ 135€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
941 € 2 688 € 893 € 935 € 1 410 € 4 215 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
941€ 2 688€ 893€ 935€ 1 410€ 4 215€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
135 327 € 137 074 € 138 279 € 135 321 € 44 111 € 46 916 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-311 € 1 103 € 2 308 € -275 € 1 571 € 4 613 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 000€ 3 000€ 3 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 897€ -5 692€ -5 275€ -3 428€ -387€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 414 € -1 205 € -417 € -1 847 € -3 042 € -387 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 638 € 135 971 € 135 971 € 135 596 € 42 540 € 42 303 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
135 596 € 135 929 € 135 929 € 135 596 € 42 540 € 42 303 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
720€ 1 053€ 1 053€ 720€ 41 711€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 960€ 1 095€ 560€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
133 916€ 133 916€ 133 916€ 133 916€ 41 445€ 32€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
42€ 42€ 42€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci