Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
275 887 € 127 509 € 128 257 € 69 410 € 6 539 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
93 859 € 60 257 € 59 942 € 45 630 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
93 859 € 60 257 € 59 942 € 45 630 €
012
A.II.1
Pozemky
20 333€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
93 859€ 39 924€ 59 942€ 45 630€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
179 283 € 67 252 € 68 315 € 23 780 € 6 539 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 696 € 2 822 €
032
B.I.1
Materiál
2 696€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
352 959 € 38 660 € 24 596 € 13 173 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
338 060€ 29 304€ 16 261€ 2 722€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
7 946€ 6 928€ 9 570€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 899€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 410€ 1 407€ 881€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-176 372 € 28 592 € 40 897 € 10 607 € 6 539 €
056
B.IV.1
Peniaze
-176 372€ 28 592€ 40 897€ 10 607€ 6 539€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 745 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 745€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
275 887 € 127 509 € 128 257 € 69 410 € 6 539 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 546 € 16 081 € 14 694 € 12 128 € 5 265 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 485 € 356 € 13 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 581 € 9 210 € 6 771 € 252 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 581€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
465 € 1 386 € 2 567 € 6 863 € 265 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
259 341 € 111 428 € 113 563 € 57 282 € 1 274 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
604 € 251 € 220 € 290 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
604€ 251€ 220€ 290€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
166 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
166€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
189 501 € 43 177 € 30 343 € 3 992 € 1 274 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
124 675€ 38 639€ 26 447€ 518€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
32€ 2 012€ 1 200€ 1 200€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
57 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 514€ 2 412€ 337€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 819€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 493€ 2 094€ 1 547€ 2 274€ 74€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
68 000€ 68 000€ 83 000€ 53 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 070 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 070€