Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.05.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
232 294 € 302 374 € 243 986 € 328 712 € 427 264 € 28 718 € 39 648 € 6 030 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
40 417 € 30 403 € 57 262 € 88 932 € 126 604 € 53 562 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
40 417 € 30 403 € 57 262 € 88 932 € 120 604 € 53 562 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 417€ 30 403€ 57 262€ 88 932€ 120 604€ 53 562€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
6 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
6 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
191 877 € 271 971 € 186 724 € 239 780 € 300 660 € -24 844 € 39 648 € 6 030 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
27 840€ 27 840€ 27 839€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
163 768 € 238 116 € 156 926 € 177 622 € 297 354 € -68 165 € 15 781 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
33 337€ 106 454€ 31 410€ 57 210€ 85 563€ 846€ 84 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 375€ 1 328€ 989€ 1 781€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
128 056€ 131 662€ 124 188€ 120 412€ 211 791€ -70 000€ -70 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
269 € 6 015 € 1 959 € 62 158 € 3 306 € 43 321 € 23 867 € 6 030 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
269€ 6 015€ 1 959€ 62 158€ 3 306€ 43 321€ 23 867€ 6 030€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
232 294 € 302 374 € 243 986 € 328 712 € 427 264 € 28 718 € 39 648 € 6 030 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
24 917 € 54 880 € 10 788 € 51 913 € 75 521 € 25 865 € 9 535 € 5 268 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€
030
A.III.
Fondy zo zisku
600€ 600€ 600€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
47 180€ 3 088€ 44 213€ 68 421€ 18 764€ 3 435€ -832€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-29 963 € 44 092 € -41 125 € -23 608 € 49 657 € 15 330 € 4 267 € -832 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
207 377 € 247 494 € 233 198 € 276 799 € 351 743 € 2 853 € 30 113 € 762 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 436€ 37 927€ 101 694€ 106 894€ 21 574€ 42 321€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
14 500€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
202 941 € 195 067 € 131 504 € 169 905 € 330 169 € -39 468 € 30 011 € 660 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
123 183€ 169 580€ 118 760€ 119 120€ 238 309€ 25 932€ 27 250€ 660€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
645€ 134€ 1 107€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
482€ 9 198€ 15€ 3 163€ 13 472€ 4 552€ 1 213€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
78 631€ 16 155€ 11 622€ 47 622€ 78 388€ -69 952€ 1 548€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
102€ 102€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci