Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TradexpoService s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 728 954€ 23 283 935€ 1 418 651€ 52 350€ 21 875€ 40€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
34 428 954 € 23 283 936 € 1 418 651 € 52 350 € 21 875 € 40 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 703 969€ 23 283 936€ 1 399 751€ 52 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
24 985€ 18 900€ 350€ 21 875€ 40€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 700 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 987 659 € 23 103 192 € 1 395 691 € 32 543 € 515 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 727 307€ 22 732 260€ 1 392 472€ 25 993€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 252 981€ 370 430€ 3 214€ 6 548€ 515€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 354 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 960€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 394€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17€ 502€ 5€ 2€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
441 295 € 180 744 € 22 960 € 19 807 € 21 360 € 40 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 251 334 € 181 246 € 22 965 € 19 809 € 21 360 € 40 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
127 154 € 88 234 € 13 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
127 154€ 73 672€ 13€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
14 562€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
528 177 € 137 526 € 1 874 € 312 € 66 € 9 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
291 382€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 812 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 812€
52
O.
Kurzové straty
198 097€ 33 953€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
73 247€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 698€ 14 514€ 1 874€ 312€ 66€ 9€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-401 023 € -49 292 € -1 861 € -312 € -66 € -9 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
40 272 € 131 452 € 21 099 € 19 495 € 21 294 € 31 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 568 € 27 685 € 4 484 € 4 097 € 4 684 € 7 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 568€ 27 685€ 4 484€ 4 097€ 4 684€ 7€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
31 704 € 103 767 € 16 615 € 15 398 € 16 610 € 24 €