Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
48 996 € 57 042 € 73 563 € 78 880 € 39 540 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
18 852 € 25 084 € 29 632 € 39 623 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
18 852 € 25 084 € 29 632 € 39 623 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 852€ 25 084€ 29 632€ 39 623€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
30 144 € 31 958 € 43 931 € 39 257 € 39 540 €
015
B.I.
Zásoby
5 291€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
3 649€ 171€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 748 € 2 489 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 243€ 1 185€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
505€ 1 304€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 144 € 28 210 € 37 793 € 33 795 € 39 540 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 144€ 28 210€ 37 793€ 33 795€ 39 540€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
48 996 € 57 042 € 73 563 € 78 880 € 39 540 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-44 192 € -39 503 € -25 881 € -8 322 € 4 539 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-44 503€ -30 881€ -13 322€ -460€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 689 € -13 622 € -17 559 € -12 862 € -461 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
93 188 € 96 545 € 99 444 € 87 202 € 35 001 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
34 447€ 34 661€ 4 003€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
32 049€ 37 559€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
58 734 € 61 878 € 63 392 € 49 637 € 35 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
219€ 11 330€ 10 606€ 518€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
516€ 960€ 960€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
57 999€ 49 588€ 51 826€ 48 639€ 35 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€ 6€ 6€ 1€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci