Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 231 004 € 2 169 996 € 17 127 872 € 17 057 459 € 16 992 863 € 22 551 926 € 22 357 793 € 21 976 691 € 15 525 840 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 211 699 € 2 305 318 € 17 007 256 € 16 934 004 € 9 407 259 € 5 962 116 € 21 943 893 € 4 957 784 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 211 699 € 2 305 318 € 17 007 256 € 16 934 004 € 9 407 259 € 5 962 116 € 21 943 893 € 4 957 784 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 211 699€ 2 305 318€ 17 007 256€ 16 934 004€ 9 407 259€ 5 962 116€ 21 943 893€ 4 957 784€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 305 € 2 169 996 € 14 822 554 € 50 203 € 58 859 € 13 144 667 € 16 395 677 € 32 798 € 10 568 056 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 379 € 2 149 364 € 14 808 517 € 26 456 € 29 176 € 12 872 700 € 16 391 952 € 8 007 478 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
66 € 435 € 102 € 166 478 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
66€ 435€ 102€ 166 478€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 149 364€ 14 808 082€ 26 354€ 26 136€ 6 127 700€ 16 391 952€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 313€ 3 040€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 745 000€ 7 841 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 926 € 20 632 € 14 037 € 23 747 € 29 683 € 271 967 € 3 725 € 32 798 € 2 560 578 €
072
B.V.1.
Peniaze
466€ 466€ 466€ 471€ 488€ 553€ 645€ 706€ 989€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 460€ 20 166€ 13 571€ 23 276€ 29 195€ 271 414€ 3 080€ 32 092€ 2 559 589€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 231 004 € 2 169 996 € 17 127 872 € 17 057 459 € 16 992 863 € 22 551 926 € 22 357 793 € 21 976 691 € 15 525 840 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 231 004 € 2 168 921 € 2 098 118 € 2 027 933 € 1 965 510 € 1 424 023 € 1 369 934 € 1 320 887 € 340 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
850 000 € 850 000 € 850 000 € 850 000 € 850 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
950 000€ 950 000€ 950 000€ 950 000€ 950 000€ 950 000€ 950 000€ 950 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
18 931 € 15 391 € 11 882 € 8 761 € 6 686 € 3 982 € 1 530 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
18 931€ 15 391€ 11 882€ 8 761€ 6 686€ 3 982€ 1 530€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
349 990 € 282 727 € 216 051 € 156 750 € 117 337 € 65 952 € 19 357 € -9 707 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
349 990€ 282 727€ 216 051€ 156 750€ 117 337€ 65 952€ 19 357€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 707€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
62 083 € 70 803 € 70 185 € 62 422 € 41 487 € 54 089 € 49 047 € 30 594 € -9 707 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 075 € 15 029 754 € 15 029 526 € 15 027 353 € 21 127 903 € 20 987 859 € 20 655 804 € 15 185 547 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 5 874 290 € 20 551 238 € 15 000 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 5 874 290€ 20 551 238€ 15 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 075 € 4 102 € 3 874 € 1 841 € 201 526 € 3 118 € 12 242 € 171 362 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
197 € 120 € 120 € 1 841 € 199 199 € 3 449 € 171 362 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
134€ 120€ 120€ 1 841€ 191 403€ 3 449€ 166 478€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
63€ 7 796€ 4 884€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
878€ 3 982€ 3 754€ 2 327€ 3 118€ 8 793€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
552 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
552€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 025 652€ 25 652€ 25 512€ 5 926 377€ 15 110 451€ 92 324€ 13 633€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé