Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
81 685 096 € 78 755 941 € 76 693 062 € 68 617 890 € 73 711 200 € 86 141 833 € 85 162 821 € 34 006 166 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
55 535 614 € 55 162 315 € 46 616 916 € 46 639 105 € 45 087 313 € 54 368 979 € 51 067 197 € 33 684 162 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 749 922 € 2 670 987 € 3 931 895 € 5 538 923 € 7 097 228 € 8 265 908 € 10 082 374 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
610 431€ 489 613€ 221 514€ 504 872€ 720 024€ 321 624€ 307 726€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 2 004€ 5 600€ 9 196€ 12 792€
007
A.I.4
Goodwill
6 121 182€ 2 166 097€ 3 639 744€ 5 031 333€ 6 331 754€ 7 557 181€ 9 625 144€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
18 309€ 15 277€ 3 687€ 714€ 39 850€ 75 040€ 80 323€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
66 950€ 302 867€ 56 388€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
42 256 212 € 40 137 077 € 36 640 770 € 35 055 931 € 31 945 834 € 40 058 820 € 40 984 823 € 33 684 162 €
012
A.II.1
Pozemky
5 247 766€ 5 249 658€ 4 081 336€ 4 200 223€ 4 212 920€ 5 861 791€ 6 287 794€ 6 087 794€
013
A.II.2
Stavby
23 372 128€ 23 086 819€ 20 463 470€ 20 282 752€ 20 551 252€ 23 097 290€ 25 266 261€ 27 528 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 890 130€ 6 027 742€ 6 029 378€ 5 337 366€ 4 662 988€ 4 579 869€ 5 240 820€ 55 411€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 636 874€ 3 941 569€ 4 599 544€ 3 152 711€ 2 048 935€ 2 579 965€ 4 169 608€ 12 222€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 109 314€ 1 831 289€ 1 467 042€ 2 082 879€ 469 739€ 3 939 905€ 20 340€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 529 480 € 12 354 251 € 6 044 251 € 6 044 251 € 6 044 251 € 6 044 251 € 1 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 044 251€ 12 254 251€ 6 044 251€ 6 044 251€ 6 044 251€ 6 044 251€ 1€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
13 073€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
100 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
472 156€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 496 701 € 22 974 851 € 29 531 052 € 21 424 914 € 28 108 529 € 31 270 526 € 33 582 065 € 321 806 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 533 049 € 14 097 448 € 16 810 438 € 13 120 195 € 15 339 404 € 14 037 251 € 13 208 216 € 276 €
035
B.I.1
Materiál
398 591€ 151 016€ 244 486€ 86 274€ 44 921€ 44 798€ 401 870€ 276€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 134 458€ 13 946 432€ 16 565 952€ 13 033 921€ 15 294 483€ 13 992 453€ 12 806 347€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
925 210 € 711 120 € 1 482 624 € 49 371 € 69 611 € 89 247 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
903 626 € 711 120 € 28 564 € 49 371 € 69 611 € 89 247 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
903 626€ 711 120€ 28 564€ 49 371€ 69 611€ 89 247€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 584€ 0€ 1 454 060€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 935 099 € 5 994 383 € 7 540 476 € 6 479 577 € 6 111 429 € 3 783 408 € 15 233 250 € 260 428 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 059 275 € 1 505 173 € 3 852 593 € 2 948 624 € 6 108 088 € 3 629 445 € 4 300 707 € 260 428 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 206 290€ 813 936€ 877 423€ 705 813€ 3 427 827€ 1 310 453€ 39 389€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
852 985€ 691 237€ 2 975 170€ 2 242 811€ 2 680 261€ 2 318 992€ 4 300 707€ 221 039€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 763 750€ 4 469 000€ 3 675 000€ 3 528 698€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
89 422€ 6 454€ 3 767€ 2 255€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
22 652€ 13 756€ 9 116€ 3 341€ 153 963€ 10 932 544€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 1 117 874 € 1 564 519 € 9 000 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 117 874€ 1 564 519€ 9 000 000€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 103 343 € 2 171 900 € 2 579 640 € 1 775 771 € 5 023 566 € 4 360 620 € 5 140 599 € 61 102 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 307 198€ 980 380€ 996 152€ 734 702€ 442 075€ 1 076 729€ 1 022 401€ 486€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 796 145€ 1 191 520€ 1 583 488€ 1 041 069€ 4 581 491€ 3 283 891€ 4 118 198€ 60 616€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
652 781 € 618 775 € 545 094 € 553 871 € 515 358 € 502 328 € 513 558 € 198 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9 487€ 37 461€ 65 770€ 94 926€ 91 998€ 111 260€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
652 781€ 609 288€ 507 633€ 486 401€ 431 147€ 410 330€ 402 298€ 198€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 700€ -10 715€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
81 685 096 € 78 755 941 € 76 693 062 € 68 617 890 € 73 711 200 € 86 141 833 € 85 162 821 € 34 006 166 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 711 448 € 34 530 821 € 41 479 092 € 36 664 321 € 37 359 766 € 39 612 604 € 54 263 100 € 33 643 126 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
68 305 000 € 68 305 000 € 68 305 000 € 68 305 000 € 68 305 000 € 59 205 000 € 59 205 000 € 25 005 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
68 305 000€ 68 305 000€ 68 305 000€ 68 305 000€ 68 305 000€ 59 205 000€ 56 605 000€ 25 005 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
2 600 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
24 200 000€ 19 200 000€ 19 200 000€ 9 800 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
863 813 € 863 813 € 863 813 € 863 813 € 863 813 € 863 813 € 863 813 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
863 813€ 863 813€ 863 813€ 863 813€ 863 813€ 863 813€ 863 813€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-53 744 151 € -46 889 720 € -42 304 492 € -31 809 048 € -20 456 208 € -9 502 338 € -902 682 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 868 154€ 7 774 313€ 7 774 313€ 7 774 313€ 7 774 313€ 7 774 313€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 612 305€ -54 664 033€ -50 078 805€ -39 583 361€ -28 230 521€ -17 276 651€ -902 682€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-8 913 214 € -6 948 272 € -4 585 229 € -10 495 444 € -11 352 839 € -10 953 871 € -4 903 031 € 8 638 126 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
50 863 469 € 44 078 639 € 35 008 830 € 31 776 250 € 36 144 872 € 46 206 130 € 30 691 999 € 284 188 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 723 112 € 127 229 € 194 811 € 226 580 € 232 536 € 1 428 840 € 103 953 € 38 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
142 872 € 7 441 € 28 564 € 49 371 € 69 611 € 89 247 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
142 872€ 7 441€ 28 564€ 49 371€ 69 611€ 89 247€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 648€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
63 317€ 119 788€ 166 247€ 177 209€ 162 925€ 146 606€ 102 305€ 38€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 516 923€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 192 987€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
211 548 € 419 554 € 428 754 € 275 554 € 275 554 € 275 554 € 321 903 € 121 065 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
211 548€ 419 554€ 428 754€ 275 554€ 275 554€ 275 554€ 321 903€ 121 065€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
18 736 948€ 18 302 696€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 053 917 € 15 402 610 € 31 323 973 € 28 672 562 € 34 410 698 € 43 085 735 € 28 356 940 € 144 456 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 426 720 € 12 512 063 € 14 772 763 € 12 919 488 € 18 373 044 € 21 245 377 € 18 159 745 € 121 866 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 159€ 1 753€ 4 628€ 70 274€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 420 561€ 12 510 310€ 14 772 763€ 12 919 488€ 18 368 416€ 21 245 377€ 18 159 745€ 51 592€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
38 021€ 38 021€ 38 021€ 38 021€ 38 021€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-306€ 6 040 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 386 098€ 1 213 350€ 1 199 448€ 916 610€ 858 312€ 926 219€ 830 187€ 7 165€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
824 974€ 705 423€ 705 276€ 586 683€ 530 485€ 572 760€ 513 883€ 4 771€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 071 599€ 913 480€ 933 299€ 547 670€ 904 449€ 619 208€ 585 893€ 10 654€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
306 505€ 20 273€ 13 675 166€ 13 664 090€ 13 706 693€ 13 682 171€ 8 267 233€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 155 236 € 3 594 317 € 3 061 292 € 2 601 554 € 1 226 084 € 1 416 001 € 1 909 202 € 18 629 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
458 646€ 417 745€ 407 091€ 407 040€ 546 202€ 546 220€ 478 757€ 6 298€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 696 590€ 3 176 572€ 2 654 201€ 2 194 514€ 679 882€ 869 781€ 1 430 445€ 12 331€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 982 708€ 6 232 233€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
110 179 € 146 481 € 205 140 € 177 319 € 206 562 € 323 099 € 207 722 € 78 852 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
135 378€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 756€ 10 715€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
18 000€ 39 221€ 91 061€ 60 617€ 88 820€ 89 247€ 108 510€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
90 423€ 107 260€ 114 079€ 105 987€ 117 742€ 98 474€ 99 212€ 78 852€