Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 758 982 € 5 346 451 € 5 209 264 € 4 936 216 € 4 595 466 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 758 982€ 5 346 451€ 5 209 264€ 4 936 216€ 4 595 466€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
946 229 € 1 575 014 € 1 618 717 € 1 382 324 € 1 744 426 € 4 524 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 642€ 97 126€ 131 632€ 128 917€ 172 485€ 3 117€
10
B.2
Služby
882 587€ 1 477 888€ 1 487 085€ 1 253 407€ 1 571 941€ 1 407€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 812 753 € 3 771 437 € 3 590 547 € 3 553 892 € 2 851 040 € -4 524 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 793 675 € 3 587 130 € 3 481 381 € 3 192 343 € 2 582 303 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 873 325€ 2 350 191€ 2 381 037€ 2 182 044€ 1 761 682€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
64 680€ 34 987€ 101 715€ 97 952€ 86 702€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
703 859€ 888 345€ 882 482€ 812 338€ 652 486€
16
C.4
Sociálne náklady
151 811€ 313 607€ 116 147€ 100 009€ 81 433€
17
D
Dane a poplatky
1 083€ 1 077€ 1 088€ 1 109€ 1 277€ 33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 185€ 3 942€ 4 104€ 3 539€ 2 651€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
67€ 467€ 91€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
904€ 60€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150 210€ 1 184€ 1 238€ 5 010€ 4 299€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 577€ 18 719€ 16 453€ 14 580€ 17 665€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
147 510 € 161 316 € 88 699 € 347 331 € 251 534 € -4 557 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
244€ 198€ 160€ 162€ 494€ 10€
39
N
Nákladové úroky
1 843€ 3 394€ 102€ 2 495€ 4 233€
40
XI.
Kurzové zisky
282€
41
O
Kurzové straty
15€ 495€ 76€ 10€ 168€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 804€ 2 414€ 1 366€ 694€ 816€ 64€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 136 € -6 105 € -1 384 € -3 037 € -4 723 € -55 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
142 374 € 155 211 € 87 315 € 344 294 € 246 811 € -4 612 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
34 749 € 36 070 € 22 791 € 65 976 € 64 840 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 166€ 67 279€ 18 775€ 78 719€ 64 840€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
16 583€ -31 209€ 4 016€ -12 743€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
142 374 € 155 211 € 87 315 € 344 294 € 246 811 € -4 612 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €