Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 758 982€ 5 346 451€ 5 209 264€ 4 936 216€ 4 595 466€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 909 259 € 5 348 102 € 5 210 502 € 4 941 226 € 4 599 856 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 758 982€ 5 346 451€ 5 209 264€ 4 936 216€ 4 595 466€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
67€ 467€ 91€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150 210€ 1 184€ 1 238€ 5 010€ 4 299€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 761 749 € 5 186 786 € 5 121 803 € 4 593 895 € 4 348 322 € 4 557 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 642€ 97 126€ 131 632€ 128 917€ 172 485€ 3 117€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
882 587€ 1 477 888€ 1 487 085€ 1 253 407€ 1 571 941€ 1 407€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 793 675 € 3 587 130 € 3 481 381 € 3 192 343 € 2 582 303 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 873 325€ 2 350 191€ 2 381 037€ 2 182 044€ 1 761 682€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
64 680€ 34 987€ 101 715€ 97 952€ 86 702€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
703 859€ 888 345€ 882 482€ 812 338€ 652 486€
19
E.4.
Sociálne náklady
151 811€ 313 607€ 116 147€ 100 009€ 81 433€
20
F.
Dane a poplatky
1 083€ 1 077€ 1 088€ 1 109€ 1 277€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 185€ 3 942€ 4 104€ 3 539€ 2 651€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 185€ 3 942€ 4 104€ 3 539€ 2 651€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
904€ 60€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 577€ 18 719€ 16 453€ 14 580€ 17 665€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
147 510 € 161 316 € 88 699 € 347 331 € 251 534 € -4 557 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 812 753 € 3 771 437 € 3 590 547 € 3 553 892 € 2 851 040 € -4 524 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
526 € 198 € 160 € 162 € 494 € 10 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
244 € 198 € 160 € 162 € 494 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
244€ 198€ 160€ 162€ 494€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
282€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 662 € 6 303 € 1 544 € 3 199 € 5 217 € 65 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 843 € 3 394 € 102 € 2 495 € 4 233 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 843€ 3 394€ 4 233€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
102€ 2 495€
52
O.
Kurzové straty
15€ 495€ 76€ 10€ 168€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 804€ 2 414€ 1 366€ 694€ 816€ 64€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 136 € -6 105 € -1 384 € -3 037 € -4 723 € -55 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
142 374 € 155 211 € 87 315 € 344 294 € 246 811 € -4 612 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 749 € 36 070 € 22 791 € 65 976 € 64 840 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 166€ 67 279€ 18 775€ 78 719€ 64 840€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
16 583€ -31 209€ 4 016€ -12 743€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €