Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 727 277€ 10 278 074€ 6 350 742€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 727 277 € 10 278 074 € 6 350 742 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 668 061€ 10 230 716€ 6 330 900€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
59 216€ 47 359€ 19 842€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ -1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 383 457 € 9 819 490 € 5 971 588 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 188 419€ 9 182 812€ 5 730 007€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 950€ 4 406€ 13 991€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
189 229€ 630 337€ 226 520€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2€ 2€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 832€ 1 832€ 1 068€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 832€ 1 832€ 1 068€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27€ 101€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
343 820 € 458 584 € 379 154 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
345 679 € 460 520 € 380 224 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
103 607 € 73 721 € 70 486 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 405 € 11 819 € 9 108 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 405€ 11 819€ 9 108€
42
XII.
Kurzové zisky
94 202€ 61 902€ 61 378€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 630 € 47 948 € 39 291 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
355 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
355€
52
O.
Kurzové straty
23 464€ 46 285€ 38 609€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 811€ 1 663€ 682€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
77 977 € 25 773 € 31 195 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
421 797 € 484 357 € 410 349 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
88 593 € 101 736 € 86 185 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
88 593€ 101 736€ 86 185€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
333 204 € 382 621 € 324 164 €