Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3€ 3€ 3€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3€ 3€ 3€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3€ 3€ 3€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3€ 3€ 3€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-52 612€ -51 761€ -51 761€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-51 761€ -51 761€ -51 761€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-851€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
52 615€ 51 764€ 51 764€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
52 615€ 51 764€ 51 764€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 919€ 1 919€ 1 919€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
24 072€ 24 072€ 24 072€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
11 911€ 11 911€ 11 911€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 415€ 1 415€ 1 415€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
3 851€ 3 851€ 3 851€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 447€ 8 596€ 8 596€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3€ 3€ 3€