Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 278 039 € 8 850 657 € 10 318 463 € 6 998 879 € 5 508 578 € 2 585 870 € 730 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 929 679 € 7 467 130 € 7 013 403 € 6 387 051 € 5 433 674 € 2 584 338 € 10 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
81 202 € 81 202 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
81 202€ 81 202€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
446 532 € 536 245 € 1 316 € 1 794 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
446 532€ 837€ 1 316€ 1 794€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
535 408€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 483 147 € 6 930 885 € 6 930 885 € 6 304 055 € 5 433 674 € 2 584 338 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 483 147€ 6 930 885€ 6 930 885€ 6 304 055€ 5 433 674€ 2 584 338€ 10 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 348 330 € 1 383 380 € 3 303 707 € 610 179 € 74 904 € 1 532 € 720 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
648 146 € 648 146 € 1 520 785 € 28 500 € 28 500 €
035
B.I.1
Materiál
28 500€ 28 500€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
648 146€ 648 146€ 1 520 785€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
699 990 € 734 603 € 1 782 543 € 578 147 € 32 187 € 720 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
417 729 € 441 495 € 359 321 € 80 € 13 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
417 729€ 441 495€ 359 321€ 80€ 13 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
41 533€ 21 030€ 576 044€ 19 187€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 762€ 71 516€ 1 924€ 1 978€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
277 499€ 180 059€ 1 400 268€ 45€ 720 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
194 € 631 € 379 € 3 532 € 14 217 € 1 532 €
072
B.V.1.
Peniaze
194€ 624€ 132€ 90€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7€ 247€ 3 442€ 14 217€ 1 532€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
30 € 147 € 1 353 € 1 649 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30€ 147€ 1 353€ 1 649€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 278 039 € 8 850 657 € 10 318 463 € 6 998 879 € 5 508 578 € 2 585 870 € 730 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 660 716 € 2 027 669 € 4 309 106 € 4 175 408 € 3 763 858 € 2 574 188 € 109 186 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
653 270€ 653 270€ 3 594 452€ 3 624 368€ 3 624 368€ 1 999 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 084 € 10 084 € 84 € 84 € 84 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 084€ 10 084€ 84€ 84€ 84€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 350 036 € 1 097 702 € 1 097 702 € 470 872 € 28 674 € 464 338 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 350 036€ 1 097 702€ 1 097 702€ 470 872€ 28 674€ 464 338€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
166 613 € 180 868 € -674 000 € 732 € 766 € -834 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
180 868€ 180 868€ 732€ 766€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 255€ -674 000€ -834€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-240 647 € -14 255 € 180 868 € -30 648 € -34 € 1 684 € -814 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 938 755 € 6 822 988 € 6 009 357 € 2 823 471 € 1 744 720 € 11 682 € 620 814 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
610 € 450 224 € 492 € 220 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
449 614€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
610€ 610€ 492€ 220€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
471 840€ 717 200€ 962 560€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 938 130 € 5 378 844 € 5 032 836 € 1 618 431 € 278 880 € 4 182 € 620 746 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 049 579 € 4 067 067 € 4 321 352 € 18 041 € 29 400 € 900 € -20 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 049 579€ 4 067 067€ 4 321 352€ 18 041€ 29 400€ 900€ -20€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
917 041€ 823 412€ 300 227€ 1 583 673€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
249 000€ 766€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 043€ 5 688€ 9 436€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
58 164€ 43 904€ 22 326€ 4 156€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 691€ 69 212€ 65 772€ 3 125€ 480€ 3 282€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 907 655€ 368 206€ 317 471€ 620 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 126 € 9 109 € 5 900 € 8 200 € 7 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 626€ 1 609€ 8 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 500€ 7 500€ 5 900€ 7 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
15€ 512 954€ 249 720€ 236 360€ 1 457 640€ 68€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé