Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
31 966 810 € 30 293 731 € 29 796 336 € 25 509 333 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 248 410 € 6 028 378 € 6 245 057 € 6 349 957 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
934 186 € 1 099 211 € 1 338 977 € 1 545 754 €
005
A.I.2
Software
406 455€ 343 661€ 337 813€ 326 396€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
527 731€ 755 550€ 983 402€ 1 211 258€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 762€ 8 100€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
5 314 224 € 4 929 167 € 4 906 080 € 4 804 203 €
012
A.II.1
Pozemky
627 893€ 627 893€ 627 893€ 627 893€
013
A.II.2
Stavby
2 408 464€ 2 695 675€ 2 771 680€ 2 611 260€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 484 188€ 1 552 118€ 1 448 258€ 1 407 951€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 660€ 14 525€ 18 303€ 23 648€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
737 239€ 38 956€ 36 946€ 133 451€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
45 780€ 3 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 692 562 € 24 239 149 € 23 484 930 € 19 146 621 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
6 965 584 € 6 726 707 € 6 355 092 € 5 147 242 €
035
B.I.1
Materiál
13 235€ 19 337€ 19 914€ 14 122€
039
B.I.5
Tovar
6 849 789€ 6 656 308€ 6 324 772€ 5 116 707€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
102 560€ 51 062€ 10 406€ 16 413€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
457 970 € 374 529 € 306 684 € 199 291 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
457 970€ 374 529€ 306 684€ 199 291€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
18 213 419 € 16 876 450 € 16 305 095 € 12 338 289 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
17 461 231 € 16 310 925 € 16 291 581 € 12 313 257 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
76 735€ 1 097€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
17 384 496€ 16 310 925€ 16 290 484€ 12 313 257€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
740 774€ 551 036€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 414€ 14 489€ 13 514€ 25 032€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
55 589 € 261 463 € 518 059 € 1 461 799 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
35 015€ 22 425€ 20 798€ 23 396€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 574€ 239 038€ 497 261€ 1 438 403€ 5 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
25 838 € 26 204 € 66 349 € 12 755 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
911€ 182€ 783€ 567€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 460€ 19 058€ 63 005€ 11 272€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 467€ 6 964€ 2 561€ 916€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
31 966 810 € 30 293 731 € 29 796 336 € 25 509 333 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 202 859 € 13 729 052 € 11 290 771 € 10 010 368 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 405 000€ 6 405 000€ 6 405 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
6 400 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
366 203 € 244 289 € 180 268 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
366 203€ 244 289€ 180 268€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 957 849 € 4 641 483 € 3 425 099 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 957 849€ 4 641 483€ 3 425 099€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
2 473 807 € 2 438 280 € 1 280 404 € 3 605 368 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 763 951 € 16 559 760 € 18 505 545 € 15 495 357 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
510 167 € 626 947 € 966 309 € 1 316 789 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
225 662€ 470 448€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 568€ 28 465€ 34 691€ 28 115€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
490 599€ 598 482€ 705 956€ 818 226€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
242 436 € 207 393 € 98 652 € 76 799 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
242 436€ 207 393€ 98 652€ 76 799€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
14 211 143 € 15 177 603 € 17 093 822 € 11 877 597 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
11 626 404 € 10 190 609 € 12 187 835 € 10 144 563 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
447€ 4 938€ 235€ 760€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 625 957€ 10 185 671€ 12 187 600€ 10 143 803€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 400 000€ 3 500 000€ 3 173 207€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 884€ 12 778€ 13 593€ 13 421€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
268 184€ 495 935€ 576 858€ 563 561€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
182 001€ 186 380€ 216 421€ 165 757€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
702 726€ 789 061€ 909 914€ 981 210€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 944€ 2 840€ 15 994€ 9 085€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
800 205 € 547 817 € 346 762 € 187 181 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 368€ 3 621€ 2 034€ 442€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
793 837€ 544 196€ 344 728€ 186 739€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 036 916€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
75€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
0 € 4 919 € 20 € 3 608 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 919€ 20€ 320€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 288€