Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 805 574 € 39 957 297 € 31 928 660 € 31 966 810 € 30 293 731 € 29 796 336 € 25 509 333 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 717 110 € 6 035 320 € 6 554 628 € 6 248 410 € 6 028 378 € 6 245 057 € 6 349 957 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
157 926 € 318 138 € 637 427 € 934 186 € 1 099 211 € 1 338 977 € 1 545 754 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
157 926€ 243 474€ 336 531€ 406 455€ 343 661€ 337 813€ 326 396€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 74 664€ 300 896€ 527 731€ 755 550€ 983 402€ 1 211 258€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 762€ 8 100€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 559 184 € 5 717 182 € 5 917 201 € 5 314 224 € 4 929 167 € 4 906 080 € 4 804 203 €
012
A.II.1
Pozemky
5 597 139€ 627 893€ 627 893€ 627 893€ 627 893€ 627 893€ 627 893€
013
A.II.2
Stavby
3 625 673€ 3 782 262€ 3 887 501€ 2 408 464€ 2 695 675€ 2 771 680€ 2 611 260€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 197 565€ 1 214 307€ 1 375 413€ 1 484 188€ 1 552 118€ 1 448 258€ 1 407 951€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
23 732€ 29 785€ 6 845€ 10 660€ 14 525€ 18 303€ 23 648€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 750€ 62 935€ 19 549€ 737 239€ 38 956€ 36 946€ 133 451€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
56 325€ 45 780€ 3 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
39 054 245 € 33 886 341 € 25 334 599 € 25 692 562 € 24 239 149 € 23 484 930 € 19 146 621 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 719 712 € 10 858 623 € 7 573 646 € 6 965 584 € 6 726 707 € 6 355 092 € 5 147 242 €
035
B.I.1
Materiál
31 645€ 9 160€ 9 995€ 13 235€ 19 337€ 19 914€ 14 122€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 534 853€ 10 749 339€ 7 541 230€ 6 849 789€ 6 656 308€ 6 324 772€ 5 116 707€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
153 214€ 100 124€ 22 421€ 102 560€ 51 062€ 10 406€ 16 413€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
909 651 € 760 987 € 511 619 € 457 970 € 374 529 € 306 684 € 199 291 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 478 € 9 197 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 478€ 9 197€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
898 173€ 751 790€ 511 619€ 457 970€ 374 529€ 306 684€ 199 291€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 354 150 € 22 200 319 € 17 213 650 € 18 213 419 € 16 876 450 € 16 305 095 € 12 338 289 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 596 779 € 21 768 740 € 14 847 984 € 17 461 231 € 16 310 925 € 16 291 581 € 12 313 257 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
26€ 71€ 76 735€ 1 097€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 596 779€ 21 768 714€ 14 847 913€ 17 384 496€ 16 310 925€ 16 290 484€ 12 313 257€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 098 376€ 420 646€ 2 342 082€ 740 774€ 551 036€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
658 995€ 10 933€ 23 584€ 11 414€ 14 489€ 13 514€ 25 032€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
70 732 € 66 412 € 35 684 € 55 589 € 261 463 € 518 059 € 1 461 799 €
072
B.V.1.
Peniaze
32 645€ 27 369€ 26 291€ 35 015€ 22 425€ 20 798€ 23 396€
073
B.V.2.
Účty v bankách
38 087€ 39 043€ 9 393€ 20 574€ 239 038€ 497 261€ 1 438 403€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 219 € 35 636 € 39 433 € 25 838 € 26 204 € 66 349 € 12 755 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 478€ 1 823€ 5 010€ 911€ 182€ 783€ 567€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 807€ 28 528€ 27 716€ 21 460€ 19 058€ 63 005€ 11 272€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-66€ 5 285€ 6 707€ 3 467€ 6 964€ 2 561€ 916€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 805 574 € 39 957 297 € 31 928 660 € 31 966 810 € 30 293 731 € 29 796 336 € 25 509 333 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
31 179 080 € 24 150 994 € 19 575 972 € 16 202 859 € 13 729 052 € 11 290 771 € 10 010 368 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 € 6 405 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 405 000€ 6 405 000€ 6 405 000€ 6 405 000€ 6 405 000€ 6 405 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
6 400 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
640 500 € 640 500 € 489 893 € 366 203 € 244 289 € 180 268 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
640 500€ 640 500€ 489 893€ 366 203€ 244 289€ 180 268€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
17 075 494 € 12 500 472 € 9 307 966 € 6 957 849 € 4 641 483 € 3 425 099 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 075 494€ 12 500 472€ 9 307 966€ 6 957 849€ 4 641 483€ 3 425 099€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 058 086 € 4 605 022 € 3 373 113 € 2 473 807 € 2 438 280 € 1 280 404 € 3 605 368 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 626 494 € 15 806 303 € 12 352 688 € 15 763 951 € 16 559 760 € 18 505 545 € 15 495 357 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
229 207 € 320 224 € 392 009 € 510 167 € 626 947 € 966 309 € 1 316 789 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 350 € 3 350 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 350€ 3 350€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
225 662€ 470 448€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
73 059€ 40 570€ 9 955€ 19 568€ 28 465€ 34 691€ 28 115€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
152 798€ 276 304€ 382 054€ 490 599€ 598 482€ 705 956€ 818 226€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
551 694 € 285 866 € 120 370 € 242 436 € 207 393 € 98 652 € 76 799 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
551 694€ 285 866€ 120 370€ 242 436€ 207 393€ 98 652€ 76 799€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
16 475 897 € 13 928 863 € 10 709 390 € 14 211 143 € 15 177 603 € 17 093 822 € 11 877 597 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 430 366 € 10 947 063 € 9 242 419 € 11 626 404 € 10 190 609 € 12 187 835 € 10 144 563 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
528€ 771€ 17 374€ 447€ 4 938€ 235€ 760€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 429 838€ 10 946 292€ 9 225 045€ 11 625 957€ 10 185 671€ 12 187 600€ 10 143 803€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 000€ 1 000 000€ 1 400 000€ 3 500 000€ 3 173 207€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 263€ 9 556€ 10 032€ 9 884€ 12 778€ 13 593€ 13 421€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
611 993€ 337 518€ 277 663€ 268 184€ 495 935€ 576 858€ 563 561€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
393 273€ 231 166€ 191 468€ 182 001€ 186 380€ 216 421€ 165 757€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 025 233€ 1 398 889€ 985 248€ 702 726€ 789 061€ 909 914€ 981 210€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 769€ 4 671€ 2 560€ 21 944€ 2 840€ 15 994€ 9 085€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 369 696 € 1 271 350 € 1 130 919 € 800 205 € 547 817 € 346 762 € 187 181 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 836€ 6 813€ 6 799€ 6 368€ 3 621€ 2 034€ 442€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 361 860€ 1 264 537€ 1 124 120€ 793 837€ 544 196€ 344 728€ 186 739€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 2 036 916€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 75€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 4 919 € 20 € 3 608 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 919€ 20€ 320€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 288€