Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
117 013 857€ 94 101 261€ 75 589 786€ 79 287 197€ 78 390 627€ 65 980 813€ 38 983 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
117 305 963 € 94 424 483 € 75 914 433 € 79 505 722 € 78 599 944 € 66 211 725 € 39 608 528 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
116 872 025€ 93 998 713€ 75 515 070€ 79 153 107€ 78 282 314€ 65 919 906€ 38 899 490€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
141 832€ 102 548€ 74 716€ 134 090€ 108 313€ 60 907€ 84 364€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
973€ 2 253€ 14 148€ 23 403€ 8 233€ 12 118€ 19 705€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
291 133€ 320 969€ 310 499€ 195 122€ 201 084€ 218 794€ 604 969€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
107 981 334 € 88 394 874 € 71 449 873 € 76 131 362 € 75 276 734 € 64 350 913 € 34 776 395 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 616 802€ 72 420 331€ 58 081 647€ 62 511 064€ 62 548 423€ 52 648 139€ 30 933 554€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
661 639€ 521 863€ 477 967€ 526 729€ 511 599€ 475 821€ 432 216€
13
C.
Opravné položky k zásobám
67 099€ 410 058€ 74 700€ 31 117€ -25 035€ 110 192€ 402 068€
14
D.
Služby
4 315 697€ 4 130 953€ 3 870 786€ 3 886 783€ 3 846 770€ 3 490 951€ 2 843 547€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 378 112 € 8 946 429 € 7 405 296 € 7 598 028 € 6 949 014 € 6 013 961 € 3 484 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 720 256€ 5 987 921€ 4 989 177€ 4 997 490€ 4 628 350€ 4 043 286€ 2 366 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
384 800€ 406 900€ 330 751€ 462 728€ 403 717€ 301 289€ 169 654€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 819 313€ 2 198 464€ 1 786 249€ 1 866 332€ 1 691 748€ 1 525 671€ 848 102€
19
E.4.
Sociálne náklady
453 743€ 353 144€ 299 119€ 271 478€ 225 199€ 143 715€ 100 329€
20
F.
Dane a poplatky
55 052€ 58 895€ 53 585€ 60 121€ 56 768€ 58 746€ 9 908€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
677 279€ 854 158€ 850 995€ 781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
677 279€ 854 158€ 850 995€ 781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 242€ 0€ 25 563€ 13 632€ 12 269€ 25 001€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
335 800€ 415 600€ 35 500€ 97 000€ 55 920€ 309 416€ 341 781€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
872 612€ 636 587€ 599 397€ 613 047€ 589 478€ 554 571€ 368 988€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 324 629 € 6 029 609 € 4 464 560 € 3 374 360 € 3 323 210 € 1 860 812 € 4 832 133 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
22 352 620 € 16 618 056 € 13 084 686 € 12 331 504 € 11 508 870 € 9 255 710 € 4 372 469 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
764 € 1 595 € 1 250 € 1 035 € 514 € 1 073 € 2 071 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 784 € 1 778 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
21€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
784€ 1 778€
42
XII.
Kurzové zisky
693€ 1 171€ 1 181€ 213€ 258€ 1 000€ 270€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
50€ 424€ 69€ 38€ 256€ 73€ 23€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
200 444 € 107 470 € 100 881 € 108 958 € 125 687 € 117 167 € 163 623 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
77 022 € 10 027 € 5 597 € 26 889 € 50 107 € 40 171 € 99 778 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
77 022€ 10 027€ 5 597€ 26 889€ 50 107€ 28 370€ 78 599€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 801€ 21 179€
52
O.
Kurzové straty
11 586€ 9 639€ 13 964€ 10 816€ 8 825€ 6 883€ 9 045€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
111 836€ 87 804€ 81 320€ 71 253€ 66 755€ 70 113€ 54 800€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-199 680 € -105 875 € -99 631 € -107 923 € -125 173 € -116 094 € -161 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 124 949 € 5 923 734 € 4 364 929 € 3 266 437 € 3 198 037 € 1 744 718 € 4 670 581 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 066 863 € 1 318 712 € 991 816 € 792 630 € 759 757 € 464 314 € 1 065 213 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 336 752€ 1 664 633€ 1 154 010€ 983 955€ 935 076€ 683 977€ 446 278€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-269 889€ -345 921€ -162 194€ -191 325€ -175 319€ -219 663€ 618 935€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 058 086 € 4 605 022 € 3 373 113 € 2 473 807 € 2 438 280 € 1 280 404 € 3 605 368 €