Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
127 473 248€ 117 013 857€ 94 101 261€ 75 589 786€ 79 287 197€ 78 390 627€ 65 980 813€ 38 983 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
127 743 309 € 117 305 963 € 94 424 483 € 75 914 433 € 79 505 722 € 78 599 944 € 66 211 725 € 39 608 528 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
127 326 358€ 116 872 025€ 93 998 713€ 75 515 070€ 79 153 107€ 78 282 314€ 65 919 906€ 38 899 490€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
146 890€ 141 832€ 102 548€ 74 716€ 134 090€ 108 313€ 60 907€ 84 364€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 554€ 973€ 2 253€ 14 148€ 23 403€ 8 233€ 12 118€ 19 705€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
266 507€ 291 133€ 320 969€ 310 499€ 195 122€ 201 084€ 218 794€ 604 969€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
120 401 276 € 107 981 334 € 88 394 874 € 71 449 873 € 76 131 362 € 75 276 734 € 64 350 913 € 34 776 395 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
100 169 231€ 89 616 802€ 72 420 331€ 58 081 647€ 62 511 064€ 62 548 423€ 52 648 139€ 30 933 554€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
783 064€ 661 639€ 521 863€ 477 967€ 526 729€ 511 599€ 475 821€ 432 216€
13
C.
Opravné položky k zásobám
428 269€ 67 099€ 410 058€ 74 700€ 31 117€ -25 035€ 110 192€ 402 068€
14
D.
Služby
4 879 824€ 4 315 697€ 4 130 953€ 3 870 786€ 3 886 783€ 3 846 770€ 3 490 951€ 2 843 547€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 679 592 € 11 378 112 € 8 946 429 € 7 405 296 € 7 598 028 € 6 949 014 € 6 013 961 € 3 484 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 822 414€ 7 720 256€ 5 987 921€ 4 989 177€ 4 997 490€ 4 628 350€ 4 043 286€ 2 366 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
439 815€ 384 800€ 406 900€ 330 751€ 462 728€ 403 717€ 301 289€ 169 654€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 127 633€ 2 819 313€ 2 198 464€ 1 786 249€ 1 866 332€ 1 691 748€ 1 525 671€ 848 102€
19
E.4.
Sociálne náklady
289 730€ 453 743€ 353 144€ 299 119€ 271 478€ 225 199€ 143 715€ 100 329€
20
F.
Dane a poplatky
72 682€ 55 052€ 58 895€ 53 585€ 60 121€ 56 768€ 58 746€ 9 908€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
613 572€ 677 279€ 854 158€ 850 995€ 781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
613 572€ 677 279€ 854 158€ 850 995€ 781 910€ 730 165€ 676 847€ -4 065 279€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 1 242€ 0€ 25 563€ 13 632€ 12 269€ 25 001€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-58 216€ 335 800€ 415 600€ 35 500€ 97 000€ 55 920€ 309 416€ 341 781€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
833 258€ 872 612€ 636 587€ 599 397€ 613 047€ 589 478€ 554 571€ 368 988€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 342 033 € 9 324 629 € 6 029 609 € 4 464 560 € 3 374 360 € 3 323 210 € 1 860 812 € 4 832 133 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
21 212 860 € 22 352 620 € 16 618 056 € 13 084 686 € 12 331 504 € 11 508 870 € 9 255 710 € 4 372 469 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 351 € 764 € 1 595 € 1 250 € 1 035 € 514 € 1 073 € 2 071 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 244 € 21 € 784 € 1 778 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 244€ 21€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
784€ 1 778€
42
XII.
Kurzové zisky
63€ 693€ 1 171€ 1 181€ 213€ 258€ 1 000€ 270€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44€ 50€ 424€ 69€ 38€ 256€ 73€ 23€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
212 056 € 200 444 € 107 470 € 100 881 € 108 958 € 125 687 € 117 167 € 163 623 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
89 016 € 77 022 € 10 027 € 5 597 € 26 889 € 50 107 € 40 171 € 99 778 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
89 016€ 77 022€ 10 027€ 5 597€ 26 889€ 50 107€ 28 370€ 78 599€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 801€ 21 179€
52
O.
Kurzové straty
9 535€ 11 586€ 9 639€ 13 964€ 10 816€ 8 825€ 6 883€ 9 045€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
113 505€ 111 836€ 87 804€ 81 320€ 71 253€ 66 755€ 70 113€ 54 800€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-206 705 € -199 680 € -105 875 € -99 631 € -107 923 € -125 173 € -116 094 € -161 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 135 328 € 9 124 949 € 5 923 734 € 4 364 929 € 3 266 437 € 3 198 037 € 1 744 718 € 4 670 581 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 602 608 € 2 066 863 € 1 318 712 € 991 816 € 792 630 € 759 757 € 464 314 € 1 065 213 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 652 188€ 2 336 752€ 1 664 633€ 1 154 010€ 983 955€ 935 076€ 683 977€ 446 278€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-49 580€ -269 889€ -345 921€ -162 194€ -191 325€ -175 319€ -219 663€ 618 935€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 532 720 € 7 058 086 € 4 605 022 € 3 373 113 € 2 473 807 € 2 438 280 € 1 280 404 € 3 605 368 €