Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 745 828 € 1 463 741 € 851 327 € 625 862 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
188 106 € 159 044 € 123 333 € 80 238 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
17 467 € 17 958 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
17 467€ 17 958€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
170 639 € 141 086 € 123 333 € 80 238 €
012
A.II.1
Pozemky
8 333€ 8 333€
013
A.II.2
Stavby
30 324€ 33 101€ 33 072€ 36 197€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
131 982€ 99 652€ 90 261€ 44 041€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 551 073 € 1 297 496 € 727 755 € 544 549 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 043 004 € 999 187 € 599 528 € 285 084 €
035
B.I.1
Materiál
220€ 178€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 042 784€ 999 009€ 599 528€ 285 084€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
98 946 € 118 849 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
98 946€ 118 849€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
392 431 € 148 093 € 128 159 € 213 432 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
391 013 € 147 195 € 101 823 € 176 483 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
391 013€ 147 195€ 101 823€ 176 483€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 416€ 6 881€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 418€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
898€ 9 920€ 68€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 692 € 31 367 € 68 € 46 033 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 070€ 93€ 68€ 380€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 622€ 31 274€ 45 653€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 649 € 7 201 € 239 € 1 075 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 948€ 2 940€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 701€ 1 927€ 239€ 1 075€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 334€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 745 828 € 1 463 741 € 851 327 € 625 862 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
537 262 € 324 226 € 302 321 € 251 301 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 418 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 418€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
316 536 € 288 864 € 246 301 € 150 332 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
316 536€ 288 864€ 246 301€ 150 332€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
213 808 € 29 862 € 51 020 € 95 969 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 208 566 € 1 138 629 € 549 006 € 374 493 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 092 € 25 659 € 49 650 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
49 600€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
129€ 116€ 50€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 963€ 25 543€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
298 562€ 285 710€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
456 154 € 507 757 € 433 726 € 374 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
320 170 € 413 142 € 335 153 € 288 275 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
320 170€ 413 142€ 335 153€ 288 275€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
191€ 571€ 87 713€ 79 103€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
762€ 487€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
106€ 585€ 290€ 76€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
123 066€ 80 443€ 9 362€ 6 956€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 621€ 12 254€ 721€ 83€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
730 € 1 909 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
730€ 1 909€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
440 028€ 317 594€ 65 630€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
886 € 68 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
886€ 68€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé