Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
625 862 € 445 875 € 159 653 € 41 376 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
80 237 € 44 626 € 23 784 € 2 500 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
80 237 € 44 626 € 23 784 € 2 500 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
36 197€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 040€ 44 626€ 23 784€ 2 500€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
545 625 € 401 249 € 135 869 € 38 876 €
015
B.I.
Zásoby
285 084€ 277 121€ 58 778€ 18 095€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
214 508 € 123 426 € 76 512 € 14 569 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
176 483€ 86 731€ 66 802€ 10 211€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 881€ 12 236€ 8 309€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
31 144€ 24 459€ 1 401€ 4 358€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
46 033 € 702 € 579 € 6 212 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
46 033€ 702€ 579€ 6 212€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
625 862 € 445 875 € 159 653 € 41 376 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
251 301 € 155 332 € 40 186 € 13 045 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
150 332€ 35 186€ 8 045€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
95 969 € 115 146 € 27 141 € 8 045 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
374 561 € 290 543 € 119 467 € 28 331 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
374 561 € 280 144 € 73 449 € 28 331 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
288 275€ 189 761€ 42 903€ 24 072€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 956€ 24 018€ 5 288€ 4 259€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 254€ 66 365€ 25 258€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 399€ 46 018€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci