Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
32 923 € 32 672 € 35 045 € 6 808 € 5 387 € 4 979 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 188 € 18 038 € 23 437 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
11 188 € 18 038 € 23 437 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 188€ 18 038€ 23 437€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
21 735 € 14 634 € 11 608 € 6 808 € 5 387 € 4 979 €
015
B.I.
Zásoby
7 540€ 4 060€ 2 804€ 1 000€ 287€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 015€ 759€ 128€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
420 € 762 € 1 110 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
420€ 762€ 972€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
138€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
11 760 € 9 053 € 7 694 € 5 680 € 5 100 € 4 979 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
11 760€ 9 053€ 7 694€ 5 680€ 5 100€ 4 979€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
32 923 € 32 672 € 35 045 € 6 808 € 5 387 € 4 979 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 550 € 11 333 € 9 348 € 5 909 € 4 725 € 4 919 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
199€ 199€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 134€ 3 503€ 909€ -275€ -81€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 217 € 2 631 € 3 439 € 1 184 € -194 € -81 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
18 373 € 21 339 € 25 697 € 899 € 662 € 60 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
15 355€ 17 435€ 19 371€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 018 € 3 904 € 6 326 € 899 € 662 € 60 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
365€ 1 224€ 790€ 246€ 132€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 003€ 890€ 319€ 315€ 480€ 60€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 650€ 1 790€ 5 217€ 338€ 50€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci