Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
206 554 € 157 884 € 227 721 € 68 020 € 32 985 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
48 368 € 90 988 € 76 140 € 16 353 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
48 368 € 90 988 € 76 140 € 16 353 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
21 527€ 19 679€ 20 763€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 841€ 71 309€ 55 377€ 16 353€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
158 186 € 66 896 € 151 581 € 51 667 € 32 985 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
51 322 € 38 227 € 36 376 € 41 934 € 19 305 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
50 754€ 30 801€ 34 664€ 41 294€ 19 115€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
309€ 7 426€ 1 712€ 640€ 190€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
259€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
106 864 € 28 669 € 115 205 € 9 733 € 13 680 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
106 864€ 28 669€ 115 205€ 9 733€ 13 680€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
206 554 € 157 884 € 227 721 € 68 020 € 32 985 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 045 € 9 304 € 8 594 € 8 230 € 5 847 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 304€ 3 593€ 3 230€ 848€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-259 € 711 € 364 € 2 382 € 847 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
197 509 € 148 580 € 219 127 € 59 790 € 27 138 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
111 176€ 77 280€ 68 833€ 2 332€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
70 781 € 71 300 € 150 294 € 57 458 € 27 138 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 974€ 1 203€ 344€ 8 997€ 2 576€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
813€ 556€ 1 275€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56 994€ 69 541€ 148 675€ 47 501€ 23 602€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 500€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 052€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci