Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
240 633 000 € 221 610 000 € 191 248 000 € 173 798 000 € 217 458 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
157 788 000 € 145 170 000 € 118 486 000 € 120 907 000 € 157 766 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
36 834 000 € 48 783 000 € 256 000 € 332 000 € 322 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
36 482 000€ 48 541 000€
005
A.I.2
Software
352 000€ 242 000€ 256 000€ 251 000€ 307 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 81 000€ 15 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
106 022 000 € 57 884 000 € 50 026 000 € 49 102 000 € 53 200 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 460 000€ 392 000€
013
A.II.2
Stavby
42 679 000€ 1 938 000€ 2 099 000€ 9 806 000€ 9 235 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 131 000€ 41 809 000€ 34 942 000€ 20 642 000€ 24 018 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 137 000€ 2 968 000€ 1 446 000€ 1 199 000€ 17 538 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 587 000€ 10 147 000€ 10 957 000€ 15 284 000€ 1 337 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
488 000€ 1 022 000€ 582 000€ 1 711 000€ 680 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 932 000 € 38 503 000 € 68 204 000 € 71 473 000 € 104 244 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
14 932 000€ 38 503 000€ 68 204 000€ 71 473 000€ 104 244 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
77 240 000 € 69 355 000 € 64 987 000 € 43 525 000 € 49 811 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 891 000 € 23 271 000 € 17 552 000 € 14 312 000 € 10 450 000 €
035
B.I.1
Materiál
17 984 000€ 19 685 000€ 14 187 000€ 10 546 000€ 7 891 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 682 000€ 1 634 000€ 1 687 000€ 1 547 000€ 1 379 000€
037
B.I.3
Výrobky
3 080 000€ 1 710 000€ 1 584 000€ 1 399 000€ 1 096 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 145 000€ 242 000€ 94 000€ 820 000€ 84 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 828 000 € 9 455 000 € 6 579 000 € 4 634 000 € 5 188 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
47 000€ 712 000€ 289 000€ 99 000€ 23 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 781 000€ 8 743 000€ 6 290 000€ 4 535 000€ 5 165 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
39 805 000 € 36 009 000 € 40 852 000 € 24 579 000 € 33 481 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
39 351 000 € 34 940 000 € 40 352 000 € 22 884 000 € 25 589 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
454 000€ 1 069 000€ 500 000€ 1 695 000€ 7 892 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 716 000 € 620 000 € 4 000 € 0 € 692 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€ 7 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 716 000€ 620 000€ 4 000€ 0€ 685 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 605 000 € 7 085 000 € 7 776 000 € 9 366 000 € 9 881 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 605 000€ 7 085 000€ 7 776 000€ 9 366 000€ 9 881 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
240 633 000 € 221 610 000 € 191 248 000 € 173 798 000 € 217 458 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 120 000 € 12 430 000 € 31 178 000 € 63 986 000 € 65 373 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 65 373 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 65 373 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
24 001 000 € 1 000 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
24 001 000€ 1 000€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-7 886 000 € 12 424 000 € 31 173 000 € 63 981 000 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 12 424 000€ 31 173 000€ 63 981 000€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 886 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
224 456 000 € 209 113 000 € 159 312 000 € 109 764 000 € 152 085 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
37 002 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
37 002 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
836 000 € 1 050 000 € 1 311 000 € 1 413 000 € 1 308 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
836 000€ 1 050 000€ 1 311 000€ 1 413 000€ 1 308 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
186 016 000 € 207 852 000 € 157 650 000 € 108 072 000 € 150 428 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
151 193 000 € 183 680 000 € 124 091 000 € 90 954 000 € 132 648 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
151 193 000€ 183 680 000€ 124 091 000€ 90 954 000€ 132 648 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 221 000€ 5 565 000€ 13 784 000€ 5 265 000€ 4 110 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 727 000€ 2 817 000€ 2 268 000€ 961 000€ 1 722 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 792 000€ 8 673 000€ 8 100 000€ 4 086 000€ 2 751 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 083 000€ 7 117 000€ 9 407 000€ 6 806 000€ 9 197 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
602 000 € 211 000 € 349 000 € 279 000 € 349 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
602 000€ 211 000€ 349 000€ 279 000€ 349 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 000 € 67 000 € 758 000 € 48 000 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
57 000€ 67 000€ 758 000€ 48 000€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé