Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
221 610 000 € 191 248 000 € 173 798 000 € 217 458 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
145 170 000 € 118 486 000 € 120 907 000 € 157 766 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
48 783 000 € 256 000 € 332 000 € 322 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
48 541 000 €
005
A.I.2
Software
242 000 € 256 000 € 251 000 € 307 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 81 000 € 15 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
57 884 000 € 50 026 000 € 49 102 000 € 53 200 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 460 000 € 392 000 €
013
A.II.2
Stavby
1 938 000 € 2 099 000 € 9 806 000 € 9 235 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 809 000 € 34 942 000 € 20 642 000 € 24 018 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 968 000 € 1 446 000 € 1 199 000 € 17 538 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 147 000 € 10 957 000 € 15 284 000 € 1 337 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 022 000 € 582 000 € 1 711 000 € 680 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
38 503 000 € 68 204 000 € 71 473 000 € 104 244 000 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
38 503 000 € 68 204 000 € 71 473 000 € 104 244 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
69 355 000 € 64 987 000 € 43 525 000 € 49 811 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
23 271 000 € 17 552 000 € 14 312 000 € 10 450 000 €
035
B.I.1
Materiál
19 685 000 € 14 187 000 € 10 546 000 € 7 891 000 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 634 000 € 1 687 000 € 1 547 000 € 1 379 000 €
037
B.I.3
Výrobky
1 710 000 € 1 584 000 € 1 399 000 € 1 096 000 €
039
B.I.5
Tovar
242 000 € 94 000 € 820 000 € 84 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
9 455 000 € 6 579 000 € 4 634 000 € 5 188 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
712 000 € 289 000 € 99 000 € 23 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 743 000 € 6 290 000 € 4 535 000 € 5 165 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
36 009 000 € 40 852 000 € 24 579 000 € 33 481 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
34 940 000 € 40 352 000 € 22 884 000 € 25 589 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 069 000 € 500 000 € 1 695 000 € 7 892 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
620 000 € 4 000 € 0 € 692 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0 € 0 € 0 € 7 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
620 000 € 4 000 € 0 € 685 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
7 085 000 € 7 776 000 € 9 366 000 € 9 881 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 085 000 € 7 776 000 € 9 366 000 € 9 881 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
221 610 000 € 191 248 000 € 173 798 000 € 217 458 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 430 000 € 31 178 000 € 63 986 000 € 65 373 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 65 373 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 €
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0 € 65 373 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000 € 0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 424 000 € 31 173 000 € 63 981 000 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 424 000 € 31 173 000 € 63 981 000 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
209 113 000 € 159 312 000 € 109 764 000 € 152 085 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 050 000 € 1 311 000 € 1 413 000 € 1 308 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 050 000 € 1 311 000 € 1 413 000 € 1 308 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
207 852 000 € 157 650 000 € 108 072 000 € 150 428 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
183 680 000 € 124 091 000 € 90 954 000 € 132 648 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
183 680 000 € 124 091 000 € 90 954 000 € 132 648 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 565 000 € 13 784 000 € 5 265 000 € 4 110 000 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 817 000 € 2 268 000 € 961 000 € 1 722 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 673 000 € 8 100 000 € 4 086 000 € 2 751 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 117 000 € 9 407 000 € 6 806 000 € 9 197 000 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
211 000 € 349 000 € 279 000 € 349 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
211 000 € 349 000 € 279 000 € 349 000 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 2 000 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
67 000 € 758 000 € 48 000 € 0 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
67 000 € 758 000 € 48 000 € 0 €