Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
581 366 000€ 611 997 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
872 451 000 € 870 147 000 € 587 788 000 € 587 950 000 € 616 377 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
844 000€ 2 305 000€ 2 235 000€ 2 120 000€ 2 146 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
852 698 000€ 852 594 000€ 568 479 000€ 573 985 000€ 607 414 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 770 000€ 8 644 000€ 6 568 000€ 5 261 000€ 2 437 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
379 000€ 786 000€ 770 000€ 1 029 000€ -533 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 760 000€ 5 818 000€ 9 736 000€ 5 555 000€ 4 913 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
890 489 000 € 890 533 000 € 595 118 000 € 570 691 000 € 596 171 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 742 000€ 3 075 000€ 2 347 000€ 816 000€ 1 683 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
691 611 000€ 694 362 000€ 454 073 000€ 452 028 000€ 479 872 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
75 254 000€ 74 062 000€ 53 684 000€ 52 448 000€ 52 220 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 991 000 € 89 462 000 € 66 242 000 € 50 149 000 € 50 833 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 708 000€ 69 049 000€ 49 974 000€ 37 465 000€ 39 086 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 464 000€ 16 647 000€ 13 119 000€ 9 819 000€ 9 234 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 819 000€ 3 766 000€ 3 149 000€ 2 865 000€ 2 513 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 987 000€ 21 012 000€ 7 653 000€ 6 881 000€ 6 987 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 987 000€ 21 012 000€ 7 653 000€ 6 881 000€ 6 987 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 904 000€ 8 560 000€ 11 119 000€ 8 369 000€ 4 576 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-18 038 000 € -20 386 000 € -7 330 000 € 17 259 000 € 20 206 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
93 084 000 € 92 830 000 € 67 948 000 € 77 103 000 € 77 689 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
88 000 € 170 000 € 88 000 € 129 000 € 380 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 000 € 28 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
85 000€ 142 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
88 000€ 129 000€ 380 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 436 000 € 1 031 000 € 520 000 € 407 000 € 345 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 757 000 € 189 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
233 000€ 405 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
446 000€ 437 000€ 520 000€ 407 000€ 345 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 348 000 € -861 000 € -432 000 € -278 000 € 35 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-20 386 000 € -21 247 000 € -7 762 000 € 16 981 000 € 20 241 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-45 000 € -2 462 000 € -860 000 € 8 583 000 € 5 036 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 908 000€ 8 036 000€ 7 038 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-45 000€ -2 462 000€ -1 768 000€ 547 000€ -2 002 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-20 341 000 € -18 785 000 € -6 902 000 € 8 398 000 € 15 205 000 €