Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
108 676 € 62 440 € 57 965 € 42 355 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
65 754 € 41 450 € 40 292 € 34 162 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
65 754 € 41 450 € 40 292 € 34 162 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 754 € 41 450 € 40 292 € 34 162 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
42 922 € 20 990 € 17 673 € 8 193 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 938 € 28 950 € 16 048 € 3 143 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
15 086 € 27 978 € 15 468 € 2 811 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 295 € 138 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 557 € 834 € 580 € 332 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
24 984 € -7 960 € 1 625 € 5 050 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
24 984 € -7 960 € 1 625 € 5 050 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
108 676 € 62 440 € 57 965 € 42 355 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 023 € 11 279 € 11 456 € 8 365 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
302 € 155 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
978 € 1 301 € -1 636 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 743 € -177 € 3 092 € -1 635 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
95 653 € 51 161 € 46 509 € 33 990 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
48 653 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
32 085 € 32 178 € 46 509 € 33 990 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 865 € 8 686 € 70 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 347 € 1 300 € 1 478 € 255 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
340 € 1 586 € 2 040 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
23 533 € 29 292 € 34 305 € 33 665 €
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 915 € 18 983 €