Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
192 093 € 130 489 € 129 500 € 84 176 € 62 440 € 57 965 € 42 355 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
124 151 € 107 049 € 110 120 € 65 754 € 41 450 € 40 292 € 34 162 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
124 151 € 107 049 € 110 120 € 65 754 € 41 450 € 40 292 € 34 162 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
124 151€ 107 049€ 110 120€ 65 754€ 41 450€ 40 292€ 34 162€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
67 942 € 23 440 € 19 380 € 18 422 € 20 990 € 17 673 € 8 193 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
47 333 € 21 401 € 16 926 € 17 938 € 28 950 € 16 048 € 3 143 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
46 666€ 17 619€ 15 293€ 15 086€ 27 978€ 15 468€ 2 811€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
130€ 1 994€ 1 295€ 138€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
537€ 1 788€ 1 633€ 1 557€ 834€ 580€ 332€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
20 609 € 2 039 € 2 454 € 484 € -7 960 € 1 625 € 5 050 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
20 609€ 2 039€ 2 454€ 484€ -7 960€ 1 625€ 5 050€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
192 093 € 130 489 € 129 500 € 84 176 € 62 440 € 57 965 € 42 355 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 737 € 13 256 € 13 256 € 13 023 € 11 279 € 11 456 € 8 365 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
401€ 401€ 389€ 302€ 155€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 855€ 2 855€ 2 633€ 978€ 1 301€ -1 636€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
481 € 0 € 234 € 1 743 € -177 € 3 092 € -1 635 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
178 356 € 117 233 € 116 244 € 71 153 € 51 161 € 46 509 € 33 990 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
50 267€ 52 670€ 23 557€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
89 914 € 1 803 € 18 203 € 32 085 € 32 178 € 46 509 € 33 990 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 633€ 4 857€ 4 113€ 3 865€ 8 686€ 70€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 447€ 5 838€ 6 608€ 4 347€ 1 300€ 1 478€ 255€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
706€ 465€ 2 482€ 340€ 1 586€ 2 040€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
71 128€ -9 357€ 5 000€ 23 533€ 29 292€ 34 305€ 33 665€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
38 175€ 62 760€ 74 484€ 39 068€ 18 983€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci