Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
648 461 € 619 864 € 194 620 € 43 484 € 43 683 € 44 185 € 42 717 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
291 915 € 275 000 € 53 750 € 32 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
20 115 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 115€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
271 800 € 275 000 € 53 750 € 32 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
271 800€ 275 000€ 53 750€ 32 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
356 546 € 344 864 € 140 870 € 11 484 € 38 683 € 39 185 € 37 717 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
249 582 € 221 988 € 78 555 € 2 553 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
19 928€ 15 060€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 924€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
227 730€ 206 928€ 76 055€ 53€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
106 964 € 122 876 € 62 315 € 8 931 € 36 183 € 36 685 € 35 217 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
106 964€ 122 876€ 62 315€ 8 931€ 36 183€ 36 685€ 35 217€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
648 461 € 619 864 € 194 620 € 43 484 € 43 683 € 44 185 € 42 717 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
40 166 € 54 844 € 57 132 € 24 884 € 25 186 € 25 276 € 25 481 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 500€ 2 500€ 24€ 24€ 24€ 24€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 255€ 29 632€ -140€ 162€ 252€ 457€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 411 € -2 288 € 32 248 € -302 € -90 € -205 € 481 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
608 295 € 565 020 € 137 488 € 18 600 € 18 497 € 18 909 € 17 236 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
420 000€ 400 000€ 100 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
188 295 € 145 020 € 37 488 € 18 600 € 18 497 € 18 909 € 17 236 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
126 729€ 144 552€ 17 257€ 17 310€ 17 257€ 18 429€ 17 100€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 064€ 468€ 5 691€ 480€ 136€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
60 502€ 14 540€ 1 290€ 1 240€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 000€