Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 953 893 € 13 932 044 € 16 954 051 € 20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
223 071 € 199 714 € 216 608 € 433 779 € 581 302 € 924 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 583 € 10 972 € 30 431 € 44 696 € 51 722 € 54 025 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 583€ 10 972€ 23 975€ 27 094€ 45 269€ 54 025€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 456€ 17 602€ 6 453€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
98 002 € 89 073 € 70 844 € 117 445 € 247 456 € 483 281 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
22 188€ 23 963€ 25 739€ 27 514€ 29 289€ 31 064€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 034€ 35 810€ 45 105€ 89 931€ 185 990€ 449 379€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 780€ 29 300€ 7 577€ 2 838€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
24 600€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
105 486 € 99 669 € 115 333 € 271 638 € 282 124 € 386 912 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
105 486€ 99 669€ 115 333€ 122 193€ 126 589€ 150 378€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
149 445€ 155 535€ 166 534€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
70 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 715 305 € 13 716 478 € 16 713 874 € 19 603 167 € 16 454 292 € 10 890 179 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
929 761 € 337 888 € 224 795 € 760 532 € 250 447 € 561 901 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
589 023€ 337 888€ 224 795€ 760 532€ 250 447€ 561 901€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
340 738€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
30 636 € 16 334 € 41 861 € 117 983 € 126 935 € 91 906 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 995 € 29 970 € 49 925 € 69 860 € 74 813 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 995€ 29 970€ 49 925€ 69 860€ 74 813€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
30 636€ 6 339€ 11 891€ 68 058€ 57 075€ 17 093€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 907 568 € 8 509 329 € 12 281 097 € 13 165 359 € 14 527 093 € 9 137 402 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 882 888 € 8 493 788 € 12 245 837 € 13 102 618 € 14 491 833 € 9 088 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
50€ 19 824€ 12 066€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
339 728€ 462 978€ 558 886€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 882 888€ 8 493 788€ 12 245 837€ 12 762 840€ 14 009 031€ 8 517 316€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 371€ 15 300€ 27 481€ 13 102€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
309€ 241€ 35 260€ 35 260€ 35 260€ 36 032€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
4 476 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
4 476€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 847 340 € 4 848 451 € 4 166 121 € 5 559 293 € 1 549 817 € 1 098 970 €
072
B.V.1.
Peniaze
319€ 752€ 1 048€ 724€ 4 371€ 2 888€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 847 021€ 4 847 699€ 4 165 073€ 5 558 569€ 1 545 446€ 1 096 082€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 517 € 15 852 € 23 569 € 23 901 € 23 528 € 20 047 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 239€ 2 360€ 568€ 1 550€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 278€ 13 492€ 23 569€ 23 333€ 21 978€ 18 834€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 213€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 953 893 € 13 932 044 € 16 954 051 € 20 060 847 € 17 059 122 € 11 834 444 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 067 501 € 3 824 662 € 3 684 814 € 1 952 455 € 2 427 006 € 765 615 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
15 932 € 10 115 € -30 244 € -193 937 € -163 927 € -54 738 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
15 932€ 10 115€ -30 244€ -193 937€ -163 927€ -54 738€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 784 546 € 2 385 058 € 2 123 801 € 575 933 € 789 353 € 87 504 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 784 546€ 2 385 058€ 2 123 801€ 575 933€ 789 353€ 87 504€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 237 023 € 1 399 489 € 1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 886 392 € 10 107 382 € 13 269 237 € 18 097 887 € 14 624 192 € 11 068 829 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 417 € 89 469 € 90 940 € 87 367 € 83 882 € 232 168 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
80 464€ 82 300€ 80 494€ 80 288€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
1 750€ 1 750€ 1 750€ 1 750€ 1 750€ 231 750€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 667€ 7 255€ 6 890€ 5 123€ 1 844€ 418€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 500 000€ 405 376€ 1 378 360€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 616 135 € 4 069 959 € 2 424 357 € 10 239 367 € 10 597 729 € 10 168 140 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 356 855 € 1 427 234 € 1 467 231 € 9 588 142 € 8 928 472 € 9 163 284 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
19 156€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 388€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 356 855€ 1 427 234€ 1 467 231€ 9 568 986€ 8 927 084€ 9 163 284€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
85 768€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 300 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 293€ 32 558€ 32 943€ 39 146€ 57 582€ 42 224€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 908€ 41 516€ 19 818€ 25 493€ 28 444€ 20 534€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 128 738€ 1 268 651€ 904 365€ 586 585€ 1 583 131€ 941 670€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 573€ 1€ 100€ 428€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 608 € 32 133 € 25 611 € 62 165 € 19 006 € 15 575 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 060€ 32 133€ 25 611€ 62 165€ 19 006€ 15 575€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 548€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 722 232€ 5 510 445€ 9 349 969€ 7 708 988€ 3 923 575€ 652 946€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 505 € 7 924 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 505€ 7 924€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé