Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
117 306 537€ 127 893 948€ 205 820 323€ 191 114 190€ 136 387 562€ 54 843 181€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
117 376 552 € 133 550 622 € 213 488 587 € 191 165 020 € 136 706 715 € 54 858 214 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
117 304 500€ 127 892 624€ 205 815 778€ 191 112 140€ 136 331 015€ 54 788 691€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 037€ 1 324€ 4 545€ 2 050€ 56 546€ 54 490€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 319€ 25 147€ 19 725€ 34 978€ 290 511€ 210€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 696€ 5 631 527€ 7 648 539€ 15 852€ 28 643€ 14 823€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
115 606 524 € 131 549 949 € 211 005 222 € 189 098 323 € 134 408 815 € 53 935 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
113 183 652€ 124 211 566€ 201 013 415€ 186 472 183€ 131 708 531€ 52 992 465€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 303€ 40 017€ 59 585€ 57 939€ 64 365€ 41 806€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 440 768€ 901 512€ 1 281 820€ 1 131 616€ 1 071 731€ 380 369€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
686 870 € 690 686 € 806 853 € 1 086 009 € 997 407 € 415 510 €
16
E.1.
Mzdové náklady
493 784€ 502 049€ 593 518€ 818 680€ 758 724€ 324 006€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
165 510€ 170 602€ 195 008€ 248 829€ 224 372€ 85 251€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 576€ 18 035€ 18 327€ 18 500€ 14 311€ 6 253€
20
F.
Dane a poplatky
4 849€ 1 734€ 1 742€ 2 426€ 5 418€ 2 612€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 984€ 38 068€ 78 523€ 91 286€ 132 048€ 56 403€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 984€ 38 068€ 78 523€ 91 286€ 132 048€ 56 403€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 205€ 3 658€ 37 358€ 289 877€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
73 776€ 3 773€ 2 395€ -65€ 15 811€ 187€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 322€ 5 650 388€ 7 757 231€ 219 571€ 123 627€ 46 178€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 770 028 € 2 000 673 € 2 483 365 € 2 066 697 € 2 297 900 € 922 684 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 644 814 € 2 740 853 € 3 465 503 € 3 452 452 € 3 542 934 € 1 428 541 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 873 € 15 910 € 112 019 € 5 850 € 3 169 € 259 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 400€ 112 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 259 € 3 161 € 257 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 259€ 3 161€ 257€
42
XII.
Kurzové zisky
1 873€ 5 510€ 19€ 591€ 8€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
191 561 € 224 459 € 540 795 € 110 112 € 49 347 € 17 284 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
60 925€ 366 648€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
109 320 € 96 537 € 117 477 € 82 224 € 18 697 € 1 913 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
798€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
108 522€ 96 537€ 117 477€ 82 224€ 18 697€ 1 913€
52
O.
Kurzové straty
28 625€ 13 735€ 5 073€ 7€ 141€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 616€ 53 262€ 51 597€ 27 881€ 30 509€ 15 368€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-189 688 € -208 549 € -428 776 € -104 262 € -46 178 € -17 025 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 580 340 € 1 792 124 € 2 054 589 € 1 962 435 € 2 251 722 € 905 659 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
343 317 € 392 635 € 493 332 € 421 976 € 480 142 € 202 810 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
367 614€ 391 985€ 483 816€ 424 982€ 491 100€ 182 351€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-24 297€ 650€ 9 516€ -3 006€ -10 958€ 20 459€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 237 023 € 1 399 489 € 1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €