Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Treestreet s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.03.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
106 832 € 261 243 € 7 870 € 16 270 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
106 832 € 261 243 € 7 870 € 16 270 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
105 024 € 256 500 € 2 000 € 11 600 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
194 500€ 2 000€ 11 600€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
24€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
105 000€ 62 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 808 € 4 743 € 5 870 € 4 670 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 808€ 4 743€ 5 870€ 4 670€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
106 832 € 261 243 € 7 870 € 16 270 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 464 € 14 502 € 7 390 € 6 768 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 89€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 002€ 1 890€ 1 679€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-38 € 7 112 € 622 € 1 768 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
92 368 € 246 741 € 480 € 9 502 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
77 368 € 246 741 € 480 € 9 502 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
75 794€ 244 240€ 8 948€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 574€ 2 501€ 480€ 554€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€