Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ternet s. r. o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
849 662 € 1 039 346 € 1 258 585 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
516 126 € 799 639 € 1 058 153 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
25 000 € 25 000 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
491 126 € 774 639 € 1 058 153 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
491 126 € 774 639 € 1 058 153 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
333 536 € 239 707 € 200 432 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
324 794 € 232 670 € 187 960 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
179 597 € 77 218 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 991 € 19 686 € 54 116 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
139 206 € 135 766 € 133 844 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 742 € 7 037 € 12 472 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 742 € 7 037 € 12 472 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
849 662 € 1 039 346 € 1 258 585 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-514 143 € -336 011 € -18 648 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
60 000 € 60 000 € 60 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
60 000 € 60 000 € 60 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-396 011 € -78 648 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-178 132 € -317 363 € -78 648 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 363 805 € 1 375 357 € 1 277 233 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
262 687 € 565 037 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
304 734 € 445 476 € 626 926 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
42 047 € 142 018 € 335 451 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
262 687 € 302 498 € 291 475 €
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 059 071 € 667 194 € 85 270 €