Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
703 482€ 574 803€ 410 851€ 273 596€ 157 701€ 21 474€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
727 308 € 586 517 € 414 852 € 275 913 € 157 701 € 21 474 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
703 483€ 574 803€ 405 718€ 267 825€ 153 051€ 12 824€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 133€ 5 771€ 4 650€ 8 650€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23 825€ 7 608€ 2 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 106€ 4 001€ 150€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
672 395 € 538 029 € 394 311 € 259 237 € 148 360 € 20 791 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
517 762€ 430 200€ 327 390€ 215 619€ 125 033€ 10 848€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 286€ 6 497€ 9 243€ 4 000€ 5 273€ 3 775€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
48 257€ 33 556€ 19 967€ 16 605€ 2 032€ 3 102€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 848 € 49 849 € 29 003 € 20 034 € 15 239 € 2 991 €
16
E.1.
Mzdové náklady
39 338€ 36 231€ 21 143€ 15 280€ 11 360€ 2 230€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
761€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 583€ 12 553€ 7 177€ 4 754€ 3 879€
19
E.4.
Sociálne náklady
927€ 1 065€ 683€
20
F.
Dane a poplatky
444€ 514€ 633€ 191€ 75€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 562€ 10 097€ 5 921€ 1 245€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 562€ 10 097€ 5 921€ 1 245€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 245€ 6 222€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 991€ 1 094€ 2 154€ 1 543€ 783€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
54 913 € 48 488 € 20 541 € 16 676 € 9 341 € 683 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
121 178 € 104 550 € 54 251 € 37 372 € 25 363 € 3 749 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
849 € 819 € 59 € 955 € 272 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
34€ 147€ 11€ 8€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
815€ 672€ 48€ 947€ 266€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 359 € 11 444 € 8 546 € 4 782 € 1 200 € 15 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
351 € 542 € 1 432 € 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
351€ 542€ 1 432€ 472€
52
O.
Kurzové straty
2 727€ 1 428€ 917€ 434€ 119€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 281€ 9 474€ 6 197€ 3 876€ 1 081€ 15€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 510 € -10 625 € -8 487 € -3 827 € -928 € -15 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
42 403 € 37 863 € 12 054 € 12 849 € 8 413 € 668 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 190 € 8 112 € 2 984 € 3 022 € 1 931 € 147 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 190€ 8 112€ 2 984€ 3 022€ 1 931€ 147€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
33 213 € 29 751 € 9 070 € 9 827 € 6 482 € 521 €