Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
85 932 € 77 157 € 34 930 € 10 346 € 6 447 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
8 066 € 10 754 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
8 066 € 10 754 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
10 754€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 066€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
77 866 € 66 403 € 34 930 € 10 346 € 6 447 €
015
B.I.
Zásoby
11 777€ 4 435€ 13 935€ 1 683€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 368 € 7 184 € 3 732 € 6 600 € 10 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 607€ 7 184€ 3 294€ 6 600€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 761€ 13€ 10€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
425€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
53 721 € 54 784 € 17 263 € 2 063 € 6 437 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
53 721€ 54 784€ 17 263€ 2 063€ 6 437€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
85 932 € 77 157 € 34 930 € 10 346 € 6 447 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 783 € 22 149 € -10 742 € -38 082 € 5 514 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 649€ -16 242€ -43 582€ 13€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 366 € 32 891 € 27 340 € -43 595 € 514 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
68 149 € 55 008 € 45 672 € 48 428 € 933 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 315€ 6 561€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
16 180 € 48 547 € 45 672 € 48 428 € 933 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 676€ 8 389€ 4 693€ 3 729€ 180€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 219€ 2 223€ 2 430€ 994€ 233€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
351€ 4 162€ 5 020€ 618€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 934€ 33 773€ 33 529€ 43 087€ 40€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
46 654€ -100€