Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 122 957 € 5 441 223 € 1 456 741 € 7 256 € 5 091 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
448 618 € 255 825 € 51 944 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
147 928 € 19 187 € 51 944 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 351€ 19 187€ 51 944€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 577€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
300 690 € 236 638 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
300 690€ 236 638€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 654 274 € 5 182 384 € 1 396 818 € 7 256 € 5 091 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
121 € 43 €
032
B.I.1
Materiál
121€ 43€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
460 € 1 214 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
460€ 1 214€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
868 397 € 431 669 € 80 989 € 1 853 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
516 057€ 431 669€ 33 955€ 1 500€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
98 542€ 46 955€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
116€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
253 477€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
321€ 79€ 237€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
785 296 € 4 749 458 € 1 315 829 € 5 403 € 5 091 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 088€ 1 167€ 1 014€ 5 403€ 5 091€
057
B.IV.2
Účty v bankách
784 208€ 4 748 291€ 1 314 815€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
20 065 € 3 014 € 7 979 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28€ 16€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 037€ 3 014€ 7 963€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 122 957 € 5 441 223 € 1 456 741 € 7 256 € 5 091 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 706 396 € 1 496 699 € 301 745 € 5 024 € 4 849 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-120 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-120 000€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 9 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 9€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 491 200 € 297 458 € 15 € -151 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 491 351€ 297 609€ 166€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-151€ -151€ -151€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
329 696 € 1 193 741 € 296 721 € 175 € -151 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
416 561 € 3 944 524 € 1 154 996 € 2 232 € 242 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
17 368 € 17 216 € 5 902 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 538€ 11 566€ 5 252€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
830€ 5 650€ 650€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
14 366 € 7 967 € 606 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 644€ 1 633€ 606€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 722€ 6 334€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
384 827 € 3 919 341 € 1 148 488 € 2 232 € 242 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
191 546€ 3 480 663€ 997 200€ 422€ 1€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
850€ 197€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
47 750€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
55 303€ 50 261€ 27 025€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 326€ 20 514€ 13 325€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
43 160€ 364 980€ 110 938€ 960€ 44€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 742€ 2 923€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé