Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AdaSoft, s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 796 887€ 5 803 344€ 2 272 225€ 1 549€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 839 864 € 5 846 932 € 2 272 227 € 1 599 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
77 480€ 3 304 608€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 719 407€ 2 498 736€ 2 272 225€ 1 549€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
41 042€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 977€ 2 546€ 2€ 50€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 426 285 € 4 333 149 € 1 889 008 € 421 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
59 600€ 2 679 747€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 430€ 14 451€ 446 324€ 40€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
912 817€ 1 268 553€ 1 286 841€ 381€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
390 748 € 311 902 € 145 405 €
16
E.1.
Mzdové náklady
292 578€ 234 348€ 108 871€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
92 992€ 73 168€ 34 632€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 178€ 4 386€ 1 902€
20
F.
Dane a poplatky
627€ 302€ 232€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 973€ 12 812€ 8 692€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 973€ 12 812€ 8 692€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 335€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 090€ 6 047€ 1 514€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
413 579 € 1 513 783 € 383 219 € 1 178 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
784 040 € 1 840 593 € 539 060 € 1 128 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 259 € 3 639 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
7 259 € 3 639 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
7 259€ 3 639€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
636 € 149 € 5 049 € 43 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
181 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
181€
52
O.
Kurzové straty
238€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
217€ 149€ 5 049€ 43€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
6 623 € 3 490 € -5 049 € -43 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
420 202 € 1 517 273 € 378 170 € 1 135 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
90 506 € 323 532 € 81 449 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
89 752€ 323 533€ 81 449€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
754€ -1€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
329 696 € 1 193 741 € 296 721 € 175 €