Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DAMI FOLK STYLE, s. r. o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
16 283 € 18 910 € 3 045 € 3 350 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 751 € 11 575 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
6 751 € 11 575 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 751€ 11 575€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 532 € 7 335 € 3 045 € 3 350 €
015
B.I.
Zásoby
8 997€ 5 969€ 2 363€ 632€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
535 € 1 359 € 682 € 2 718 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
535€ 1 359€ 682€ 2 718€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
16 283 € 18 910 € 3 045 € 3 350 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 747 € 3 283 € -1 135 € 153 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
153€ -1 135€ 153€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-2 406 € -582 € -1 288 € 153 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 536 € 15 627 € 4 180 € 3 197 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
423€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
13 113 € 13 127 € 1 680 € 697 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 279€ 1 041€ -118€ 79€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
463€ 386€ 390€ 493€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
658€ 1 913€ 1 408€ 125€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 713€ 9 787€