Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 006 476 € 4 115 434 € 3 108 240 € 3 675 624 € 3 456 240 € 2 731 967 € 3 511 658 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 281 088 € 1 433 800 € 1 768 717 € 2 065 944 € 2 183 368 € 1 505 816 € 1 358 265 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 776 € 15 885 € 25 994 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 776€ 15 885€ 25 994€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 281 088 € 1 433 800 € 1 768 717 € 2 060 168 € 2 167 483 € 1 479 822 € 1 358 265 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 249 178€ 1 420 554€ 1 753 575€ 2 043 130€ 2 164 365€ 1 471 339€ 1 177 327€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 350€ 13 246€ 15 142€ 17 038€ 3 118€ 3 508€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 560€ 4 975€ 180 938€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 320 059 € 2 215 109 € 886 276 € 1 044 189 € 750 829 € 903 771 € 2 041 381 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
424 383 € 236 030 € 197 721 € 171 281 € 185 060 € 228 846 €
035
B.I.1
Materiál
424 383€ 236 030€ 197 721€ 171 281€ 185 060€ 228 846€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
57 681 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
57 681€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 096 833 € 1 341 641 € 298 018 € 413 825 € 433 618 € 448 195 € 79 410 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 495 352 € 977 697 € 1 234 € 1 907 € 97 399 € 166 319 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 493 926€ 966 205€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 426€ 11 492€ 1 234€ 1 907€ 97 399€ 166 319€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
585 088€ 363 105€ 296 703€ 411 918€ 336 082€ 281 203€ 79 110€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 393€ 839€ 81€ 137€ 673€ 300€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
798 843 € 637 438 € 390 537 € 459 083 € 132 151 € 226 730 € 1 904 290 €
072
B.V.1.
Peniaze
663€ 654€ 603€ 626€ 310€ 608€ 95€
073
B.V.2.
Účty v bankách
798 180€ 636 784€ 389 934€ 458 457€ 131 841€ 226 122€ 1 904 195€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
405 329 € 466 525 € 453 247 € 565 491 € 522 043 € 322 380 € 112 012 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
130 140€ 168 410€ 206 679€ 244 948€ 283 218€ 186 320€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
249 103€ 236 953€ 234 533€ 231 125€ 238 825€ 136 060€ 112 012€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 086€ 61 162€ 12 035€ 89 418€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 006 476 € 4 115 434 € 3 108 240 € 3 675 624 € 3 456 240 € 2 731 967 € 3 511 658 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 691 273 € 1 581 380 € 1 105 597 € 1 022 467 € 881 880 € 713 565 € 416 920 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
671 379 € 665 597 € 273 565 € 273 565 € 273 565 € 16 920 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
671 379€ 665 597€ 273 565€ 273 565€ 273 565€ 16 920€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
579 894 € 475 783 € 392 032 € 308 902 € 168 315 € 296 645 € 16 920 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 315 203 € 2 534 054 € 2 002 643 € 2 653 157 € 2 574 360 € 2 018 402 € 3 094 738 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
101 199 € 97 251 € 101 616 € 77 687 € 41 092 € 9 182 € 213 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 515€ 37 885€ 35 087€ 25 665€ 17 080€ 7 362€ 213€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
83 684€ 59 366€ 66 529€ 52 022€ 24 012€ 1 820€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 912 261 € 2 174 906 € 1 803 887 € 2 529 701 € 2 475 911 € 1 886 880 € 2 886 371 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 476 987 € 1 732 775 € 1 408 736 € 2 194 613 € 2 176 698 € 1 606 786 € 2 769 117 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
20 877€ 9 407€ 467 950€ 1 405 814€ 1 407 707€ 960 800€ 2 748 701€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 456 110€ 1 723 368€ 940 786€ 788 799€ 768 991€ 645 986€ 20 416€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
242 740€ 214 039€ 200 839€ 174 071€ 167 490€ 156 633€ 27 708€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
145 935€ 129 473€ 122 743€ 105 873€ 106 775€ 100 112€ 16 740€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 368€ 95 433€ 67 659€ 52 401€ 23 306€ 21 672€ 72 806€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 231€ 3 186€ 3 910€ 2 743€ 1 642€ 1 677€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
301 743 € 261 897 € 97 140 € 45 769 € 57 357 € 122 340 € 208 154 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
112 599€ 25 150€ 6 649€ 6 631€ 12 992€ 59 480€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
189 144€ 236 747€ 90 491€ 39 138€ 44 365€ 62 860€ 208 154€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé