Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEKRET Holz s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
233 973 € 198 170 € 194 829 € 105 052 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 435 € 25 401 € 34 366 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
16 435 € 25 401 € 34 366 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 435€ 25 401€ 34 366€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
217 538 € 172 769 € 160 463 € 105 052 €
015
B.I.
Zásoby
7 481€ 3 868€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
97 286 € 89 377 € 100 240 € 52 883 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
50 888€ 41 088€ 55 905€ 25 109€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
46 398€ 48 289€ 44 335€ 27 774€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
112 771 € 79 524 € 60 223 € 52 169 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
112 771€ 79 524€ 60 223€ 52 169€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
233 973 € 198 170 € 194 829 € 105 052 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
128 445 € 86 139 € 68 717 € 16 822 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
64 739€ 32 817€ 11 822€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
58 206 € 47 822 € 51 895 € 11 822 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
105 528 € 112 031 € 126 112 € 88 230 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
317€ 216€ 100€ 5€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
105 211 € 111 815 € 126 012 € 88 225 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
23 511€ 38 255€ 38 263€ 37 580€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 123€ 2 368€ 2 477€ 548€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 456€ 1 606€ 11 385€ 3 497€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
76 121€ 69 586€ 73 887€ 46 600€