Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
517 302€ 296 010€ 178 142€ 28 120€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
560 936 € 298 368 € 178 143 € 28 119 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 178€ 35 541€ 30 136€ 3 229€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
492 846€ 260 468€ 148 006€ 24 890€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 912€ 2 359€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 008 008 € 652 296 € 411 428 € 54 116 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 430€ 12 781€ 19 792€ 974€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
81 899€ 46 012€ 10 532€ 8 442€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
831 480€ 462 323€ 277 246€ 22 002€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
70 482 € 126 662 € 103 598 € 22 698 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 689€ 93 109€ 75 538€ 16 510€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 424€ 32 084€ 26 589€ 5 812€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 369€ 1 469€ 1 471€ 376€
20
F.
Dane a poplatky
213€ 66€ 132€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 578€ 3 148€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 578€ 3 148€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 926€ 1 304€ 128€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-447 072 € -353 928 € -233 285 € -25 997 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-364 785 € -225 107 € -129 428 € -3 299 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 113 € 23 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
126 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
126€
42
XII.
Kurzové zisky
892€ 23€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
95€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
72 314 € 34 707 € 8 185 € 347 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
64 648 € 30 420 € 7 203 € 268 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
64 648€ 30 420€ 7 203€ 268€
52
O.
Kurzové straty
3 073€ 435€ 134€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 593€ 3 852€ 848€ 54€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 201 € -34 684 € -8 185 € -347 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-518 273 € -388 612 € -241 470 € -26 344 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
980 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
980€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-518 273 € -389 592 € -241 470 € -26 344 €