Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
176 410 € 178 605 € 70 763 € 43 079 € 7 937 € 9 745 € 4 995 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
172 410 € 171 353 € 69 541 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
172 410 € 171 353 € 69 541 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
172 410€ 171 353€ 69 541€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 000 € 7 252 € 1 222 € 43 079 € 7 937 € 9 745 € 4 995 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 000 € 7 252 € 75 € 42 200 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 000€ 7 252€ 75€ 42 200€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 147 € 879 € 7 937 € 9 745 € 4 995 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 147€ 879€ 7 937€ 9 745€ 4 995€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
176 410 € 178 605 € 70 763 € 43 079 € 7 937 € 9 745 € 4 995 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
25 435 € 23 749 € 25 445 € 11 194 € 5 853 € 8 748 € 4 995 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
18 249€ 19 945€ 5 695€ 353€ 3 248€ -5€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 686 € -1 696 € 14 250 € 5 341 € -2 895 € 3 753 € -5 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
150 975 € 154 856 € 45 318 € 31 885 € 2 084 € 997 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
98€ 98€ 67€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 330 € 1 307 € 39 629 € 31 885 € 2 084 € 997 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
468€ 107€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 307€ 1 307€ 884€ 238€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
23€ 2 454€ 1 296€ 997€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
36 291€ 29 883€ 1 977€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
922€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 568€ 15 963€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
134 979€ 137 488€ 4 700€