Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 134 469 € 1 786 717 € 1 666 124 € 216 702 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
0 € 134 469 € 1 786 717 € 1 666 124 € 216 702 € 5 000 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 129 001 € 1 781 350 € 1 661 020 € 210 189 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
129 001€ 1 781 350€ 1 661 020€ 210 189€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 5 468 € 5 367 € 5 104 € 6 513 € 5 000 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 468€ 5 367€ 5 104€ 6 513€ 5 000€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 000 € 134 469 € 1 786 717 € 1 666 124 € 216 702 € 5 000 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 000 € 7 267 € 17 751 € 23 954 € -79 639 € 4 520 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
12 751€ 18 954€ -84 639€ -480€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € -10 484 € -6 203 € 103 593 € -84 159 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 127 202 € 1 768 966 € 1 642 170 € 296 341 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
0 € 127 202 € 1 768 966 € 1 642 170 € 296 341 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
126 412€ 1 768 176€ 1 636 822€ 295 551€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 558€ 0€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0€ 790€ 790€ 790€ 790€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci