Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Crebiso Solutions s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
187 932 € 204 668 € 213 284 € 165 238 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
47 551 € 80 828 € 70 632 € 47 238 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
47 551 € 80 828 € 70 632 € 47 238 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 551€ 80 828€ 70 632€ 47 238€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
140 381 € 123 840 € 142 652 € 118 000 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
139 676 € 95 155 € 127 574 € 92 505 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
129 559€ 86 073€ 47 277€ 30 508€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 917€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 200€ 9 082€ 80 297€ 61 997€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
705 € 28 685 € 15 078 € 25 495 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
705€ 28 685€ 15 078€ 25 495€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
187 932 € 204 668 € 213 284 € 165 238 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-16 936 € 14 979 € 20 013 € 19 854 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 478€ 15 014€ 14 854€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-31 914 € -5 035 € 159 € 14 854 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
204 868 € 189 689 € 193 271 € 145 384 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
20 393€ 40 262€ 28 126€ 15 122€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
183 248 € 149 427 € 165 145 € 130 262 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
121 191€ 101 080€ 59 970€ 33 399€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 513€ 2 986€ 2 435€ 753€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 445€ 3 156€ 4 238€ 5 197€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
55 099€ 42 205€ 98 502€ 90 913€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 227€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci