Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 918 231 € 4 967 977 € 944 569 € 804 614 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
217 489 € 97 600 € 91 807 € 111 172 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 6 468 € 12 937 € 19 406 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 6 468€ 12 937€ 19 406€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
217 489 € 91 132 € 78 870 € 91 766 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
217 489€ 91 132€ 69 175€ 91 766€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 9 695€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 652 154 € 4 814 612 € 822 773 € 677 924 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
24 382 € 16 528 € 10 244 € 10 244 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
18 428€ 16 528€ 10 244€ 10 244€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 954€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 454 411 € 2 289 715 € 564 002 € 455 991 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 374 880€ 2 190 409€ 524 086€ 427 519€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 830€ 62 804€ 39 916€ 27 972€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 701€ 36 502€ 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 173 361 € 2 508 369 € 248 527 € 211 689 €
056
B.IV.1
Peniaze
884€ 316€ 605€ 1 245€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 172 477€ 2 508 053€ 247 922€ 210 444€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
48 588 € 55 765 € 29 989 € 15 518 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 588€ 55 765€ 29 989€ 15 518€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 918 231 € 4 967 977 € 944 569 € 804 614 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
945 161 € 536 642 € 50 022 € 8 017 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
531 142 € 44 522 € 3 016 € -57 645 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 142€ 44 522€ 3 016€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 645€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
408 519 € 486 620 € 42 006 € 60 662 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 973 070 € 4 431 335 € 894 547 € 796 597 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
336 629 € 27 594 € 14 981 € 6 193 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
280 531€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
51 173€ 27 594€ 14 981€ 1 693€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 925€ 4 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 068 € 1 386 € 4 968 € 3 707 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 068€ 1 386€ 4 968€ 3 707€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
7 634 373 € 4 402 355 € 874 598 € 786 697 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 895 270€ 2 147 366€ 351 177€ 270 989€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
341 150€ 1 998 176€ 48 975€ 333 098€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 370 000€ 72 582€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
125 778€ 68 852€ 53 521€ 52 127€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
83 829€ 47 787€ 37 276€ 33 009€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
61 046€ 137 457€ 12 513€ 24 724€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
127 300€ 2 717€ 1 136€ 168€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé